اطلاعیه معاونیت امور محصلان در مورد ثبت نام جدیدالشمولان سال 1394

 

اطلاعیه  معاونیت امور محصلان

 

  1. ثبت نام جدیدالشمولان پوهنځی های طب و انجینری به روز های شنبه  و یکشنبه  مورخ 15 و 16 حمل سال 1394
  2. ثبت نام جدیدالشمولان پوهنځی های اقتصاد و شرعیات به روز های دوشنبه  و سه شنبه  مورخ 17 و 18 حمل سال 1394
  3. ثبت نام جدیدالشمولان پوهنځی های زراعت و ادبیات به روز های چهارشنبه  پنجشنبه  مورخ 19 و 20 حمل سال 1394
  4. ثبت نام جدیدالشمولان پوهنځی های حقوق و تعلیم و تربیه به روز های شنبه  و یکشنبه  مورخ 22 و 23 حمل سال 1394
  5. ثبت نام جدیدالشمولان پوهنځی ژوزنالیزم به روز دوشنبه  مورخ 24 حمل سال 1394
  6. ثبت نام آنعده جدیدالشمولان که در تاریخ های ذکر شده نتوانسته اند ثبت نام کنند میتواند  به روز سه شنبه  مورخ 25 حمل سال 1394 به شکل متفرقه ثبت نام نمایند.

 

با احترام

پوهنیار شمس الله "هاید"

معاون امور محصلان پوهنتون البیرونی