اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های کادری پوهنحی زراعت
البیرونی در سال 1397 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد: پوهنحی زراعت: دیپارتمنت هارتیکلچر یک بست .متقاضيان ازتاريخ 14عقرب الی 29 عقرب1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش...
Nov 05, 2018 Nov 11, 2018
بست های کادری پوهنحی طب، انجنیری، حقوق، شرعیات، زراعت، و اقتصاد
دانشگاه البیرونی در سال 1397 برای باراول در رشته های ذيل به سويه داکتر وماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد: 1- دانشکده طب : دیپارتمنت جراحی چهار بست دیپارتمنت داخله یک بست 2- دانشکده انجنیری: دیپارتمنت برق یک...
Oct 03, 2018 Nov 06, 2018
پوهنځی زبان وادبیات
پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی زبان وادبیات دیپارتمنت عربی یک بست متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396...
Sep 17, 2017 -
پوهنځی انجنیر ی
پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکترو ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد... 1- پوهنحی انجنیر ی ديپارتمنت برق یک بست 2- پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت امورمالی وبانکی دو بست ...
May 11, 2017 -
دانشکده ژورنالیزم
پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی ژورنالیزم ديپارتمنت رادیوتلویزیون یک بست متقاضيان ازتاريخ /5/جدی/ الی/5/دلو /1395/...
Dec 29, 2016 -
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی دیپارتمنت حقوق خصوصی دو بست دیپارتمنت روابط بین المللی یک بست ...
Oct 18, 2015 -
پوهنځی طب
پوهنځی طب پوهنتون البیرونی به تعداد (دو) بست کادری خویش را در رشته های 1- داخله اطفال ( یک بست ) 2 - عقلی و عصبی ( یک بست ) براي بار دوم سال (1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد. واجدين شرايط درخواستی شمولیت...
Jun 20, 2015 -
پوهنځی ژورنالیزم
1- پوهنځیژوزنالیزم پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (رادیو تلویزیون) به تعداد (يك) بست را براي بار اول سال (1393) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد. واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکرپت،...
Apr 04, 2015 -
پوهنځی انجینری
1- پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (برق و الکترونیک) به تعداد (يك) بست کادری خویش رامجددآ از تاریخ(1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد. واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل...
Dec 08, 2013 -