اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی
بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکترو ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد... 1- پوهنحی انجنیر ی ديپارتمنت برق یک بست 2- پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت...
May 11, 2017 -
دانشکده ژورنالیزم
بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحی ژورنالیزم ديپارتمنت رادیوتلویزیون یک بست ...
Dec 29, 2016 -
اعلان کاریابی
اعلان بست های کادری پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی دیپارتمنت حقوق خصوصی دو...
Oct 18, 2015 -
اعلان بست های کادری پوهنحی طب
اعلان بست های کادری پوهنځی طب پوهنځی طب پوهنتون البیرونی به تعداد (دو) بست کادری خویش را در رشته های 1- داخله اطفال ( یک بست ) 2 - عقلی و عصبی ( یک بست ) براي بار دوم سال (1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان...
Jun 20, 2015 -
اعلان بست های کادری پوهنحی ژورنالیزم
اعلان بست های کادری پوهنځی ژورنالیزم 1- پوهنځیژوزنالیزم پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (رادیو تلویزیون) به تعداد (يك) بست را براي بار اول سال (1393) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد. واجدين شرايط درخواستی...
Apr 04, 2015 -
اعلان بست های کادری پوهنځی انجینری
1- پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (برق و الکترونیک) به تعداد (يك) بست کادری خویش رامجددآ از تاریخ(1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد. واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل...
Dec 08, 2013 -