اعلان بست های کادری پوهنځی انجینری


1-    پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (برق و الکترونیک)  به تعداد (يك) بست کادری خویش رامجددآ از تاریخ(1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد.


 
واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکرپت، کاپی همین اعلان از ویب سایت و کاپی تذکره تابعیت از تاریخ 20/7/1394  الي 20/8/1394 به رياست پوهنتون البیرونی بسپارند.
 

با احترام
پوهنوال دوکتور محمد فرید "برنایار"
رئيس پوهنتون البیرونی

 

 

.