پوهنځی انجنیر ی

 

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکترو ماستر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد...

 

1- پوهنحی انجنیر ی

ديپارتمنت برق یک بست
 

2- پوهنحی اقتصاد

دیپارتمنت امورمالی وبانکی دو بست
 

3- پوهنحی تعلیم و تربیه

دیپارتمنت کیمیا یک بست
دیپارتمنت ریاضی یک بست
 

4- پوهنحی زبان وادبیات

دیپارتمنت عربی دو بست
 

5- پوهنحی حقوق

دیپارتمنت قضاوثارنوالی یک بست
 

6- پوهنحی شرعیات

دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست
 

متقاضيان از ۱۶ ثورالی ۱۶ جوزا ۱۳۹۶سال درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.