دانشکده ژورنالیزم

 

پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
 
پوهنحی ژورنالیزم
 
ديپارتمنت رادیوتلویزیون یک بست
 
متقاضيان ازتاريخ /5/جدی/ الی/5/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت  تحصیلات عالی ویا دانشگاه البیرونی، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.