اعلان بست های کادری پوهنحی ژورنالیزم

 

اعلان بست های کادری پوهنځی ژورنالیزم


1-    پوهنځیژوزنالیزم پوهنتون البیرونی ديپارتمنت (رادیو تلویزیون)   به تعداد (يك) بست را براي بار اول سال (1393) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد.


 
واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکرپت، کاپی همین اعلان از ویب سایت و کاپی تذکره تابعیت از تاریخ 25/12/1393  الي 25/1/1394 به رياست پوهنتون البیرونی بسپارند.
 

با احترام
پوهنوال دوکتور محمد فرید "برنایار"
رئيس پوهنتون البیرونی