پوهنځی زبان وادبیات

 

پوهنتون البیرونی در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماستر وداکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
 
 
پوهنحی زبان وادبیات
 
دیپارتمنت عربی                  یک بست
 
متقاضيان ازتاريخ 22 سنبله 1396 الی 5میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.