پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

 

پوهنتون البیرونی در سال 1395 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد
 
پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی
 
دیپارتمنت حقوق خصوصی دو بست
 
دیپارتمنت روابط بین المللی یک بست
 
متقاضيان ازتاريخ /10/قوس/الی/10/جدی /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا از وب سایت پوهنتون البیرونی، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون البیرونی تسليم نمايند.