پوهنځی طب

 

پوهنځی طب پوهنتون البیرونی  به تعداد (دو) بست کادری خویش را در رشته های 1- داخله اطفال ( یک بست ) 2 - عقلی و عصبی ( یک بست ) براي بار دوم سال (1394) به سویه های داکتر، ماستر و لیسانس به اعلان ميسپارد.


 
واجدين شرايط درخواستی شمولیت در کادرعلمی خويش را ضم اصل ترانسکرپت، کاپی همین اعلان از ویب سایت و کاپی تذکره تابعیت از تاریخ 1394/3/25  الي 1394/4/10 به رياست پوهنتون البیرونی بسپارند.