از هشت مارچ ، روز جهاني زن در دانشگاه البيروني بزرگداشت به عمل آمد

                               از هشت مارچ ، روز جهاني زن در دانشگاه البيروني بزرگداشت به عمل آمد.
در اين محفل كه در تالار فاكولته طب داير گرديده بود ، استادان ، كارمندان و محصلين  اناث دانشگاه البيروني ، مديران ، استادان و متعلمين مكاتب ولايت كاپيسا و فعالين مدني شركت نموده بودند . 
 محفل با قرائت آياتي چند از قران مجيد و پخش سرود ملي افغانستان آغاز گرديده ، بعدن سخنرانان در مورد موضوعات مختلف مرتبط به حقوق زنان در دين مبين اسلام و كنوانسيون هاي بين المللي صحبت نموده ، خواهان بهتر شدن حقوق زن در جامعه و ادارات ، و بخصوص افزايش تعداد اساتيد وكارمندان زن در ادارات مربوط به دانشگاه البيروني گرديدند . 
 بعد از ختم سخنراني ها ، پارچه تمثيلي در باره برخورد خانواده ها با زنان محصل كه توسط محصلين فاكولته ژورناليزم البيروني آماده گرديده بود به نمايش درآمد .
 در اخير محفل تقدير نامه ها به استادان و كارمندان البيروني ، مديران و استادان معارف و فعالان مدني اهدا گرديده ، و بعدن تحايفي كه توسط انجمن اجتماعي آينده سازان افغانستان ( آسا ) تهيه گرديده بود به اشتراك كننده گان محفل توزيع گرديد