توزیع تصدیق نامه های کورس آموزشی کمپیوتر و انترنت مرکز تکنالوژی معلوماتی


بمنظور ارتقای ظرفیت و دسترسی دانشجویان و استفاده از انترنت یکی از اهداف مرکز تکنالوژی معلوماتی دانشگاه البیرونی قرار دارد، که روند تدریس این کورس آموزشی تحت عنوان ( دسترسی به انترنت ) آن طی دوماه گذشته از سوی مسوولین مرکز تکنالوژی معلوماتی این دانشگاه به پیشبرده شده، و با سپری شدن دوره اول آن برای(50) تن از دانشجویان ذکور و اناث دانشکده های مختلف این دانشگاه البیرونی  تصدیقنامه  کورس متذکره توسط محترم پو هنمل دوکتور ضیا الرحمن رویین رییس دانشگاه البیرونی، محترم پوهنیار دوکتور عبدالقهار مسرور معاون مالی واداری ومحترم پوهنیار شمس الله هاید معاون امور محصلان برای فارغان توزیع گردید.