ملاقات با مسئولين دفتر مرکزی جايكا جاپان

ملاقات با مسئولين دفتر مرکزی جايكا جاپان

در آغاز اين نشست وضعيت فعلي دانشگاه البيروني را به مسئولين جايكا توضيح داده و بعدن روي چگونگي جذب همكاريهاي موسسه جايكا به دانشگاه البيروني بحث و تبادل نظر صورت گرفت . 
 جانب جاپاني وعده نمودند كه بعد از ارايه پروپوزل توسط دانشگاه البيروني با يك تعداد از فاكولته هاي دانشگاه ما در عرصه ارتقاي ظرفيت استادان و تجهيزات تخنيكي همكاري نمايند