امتحان کانکور ولایت کاپیسا از سوی هیأت اعزامی ریاست امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی اخذ گردید

 

امتحان كانكور سال 1396 داوطلبان مكاتب مركز و ولسوالي هاي ولايت کاپیسا از سوی  هيئت اعزامي رياست امتحانات كانكور وزارت محترم  تحصيلات عالي با همكاري هيئت محترم رهبري پوهنتون البیرونی ومنسوبين امنيتي اين ولايت  با نظم خاص وبه طور شفاف در پوهنتون البیرونی؛ مؤفقانه اخذگرديد.

در پروسه امتحان كانكور 1396 ولايت کاپیسا به تعداد ( 4600 ) تن از فارغان ليسه هاي ذكور واناث مركز و ولسوالي های ولايت کاپیسا و واجدين شرايط به امتحان اشتراك ورزيده بودند. محفل افتتاحيه كه به همين مناسبت در پوهنتون البیرونی تدوير گرديده بود، محترم سید محمد خالد هاشمی والي ولايت کاپیسا، ونماینده محصلین، برخي از رؤساي دواير دولتي ، مسؤلين امنيتي، رئيس و اعضاي هيئت اعزامي وزارت محترم تحصيلات عالي ، رئيس واستادان پوهنتون البیرونی اشتراك نمودند.

   درين محفل محترم سید محمد خالد هاشمی والي ولايت کاپیسا، در رابطه به  اهميت پروسه ملي كانكور جهت تعين سرنوشت آينده جوانان كشور صحبت نموده و در رابطه به برگزاري شفاف پروسه امتحان كانكور تاكيد كرد.

 در ادامه ؛ محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئيس عمومی امتحانات کانکور دررابطه به برگزاری شفاف این پروسه به حاضرین معلومات داده افزود که امتحان 1396 متفاوت تر از امتحانات سال هاي گذشته ميباشد و ايجاد وتطبيق سيستم بايومتريك بر شفافيت هرچه بيشتر پروسه اخذ امتحان كمك ميكند واز هرگونه جعل وتزوير در جريان امتحان جلوگيري خواهد كرد. بعدآ صندوق فورم سوالات در حضور داشت هيئت مؤظف  باز؛ و امتحان كانكور رسمآ آغاز گرديده واز داوطلبان واجد شرايط از طبقه اناث وذكور؛ در طي دو يوم امتحان كانكور سال 1396 ولايت کاپیسا در فضاي كاملآ شفاف ومسالمت آميز اخذ گرديد.

قابل تذكر است  که  هيئت رهبري پوهنتون البیرونی و مسؤلين امنيتي اين ولايت درآماده سازي زمينه هاي بهتر كاري وامنيتي همكاري نمودند.