بیایی صفایی را فرهنگ خویش سازیم

 

 چهارشنبه مورخ 1396/03/033 برگذاری کمپاین صفا کاری صحن دانشگاه البیرونی با اشتراک رئیس دانشگاه محترم پوهنمل دوکتور ضیاءالرحمن "روئین" ، معاون علمی وسرپرست دانشکده اقتصاد محترم پوهاند دوکتور محمد نعیم شریف، اساتید محترم دانشکده اقتصاد و دانشجویان دانشکده اقتصاد صورت گرفت، هدف از این کمپاین جمع اوری کثافات آز صحن دانشگاه، یعنی محیط پاک و سالم عنوان شده است ، که به ابتکار گروه تحقیقات اقتصادی البیرونی "AERG" راه اندازی گردید، که یک گام خوب و ارزنده می باشد، در این پرگرام تمام کثافات واشغال های صحن دانشگاه جمع آوری شده و حریق نیز گردید.