کمپاین نهال شانی به همکاری نهاد انسجام جوانان نوین کاپیسا در دانشگاه البیرونی آغاز گردید

به پیشوا از بهار سال 1396 کمپاین نهال شانی تحت نام (سر سبزی و حفظ محیط زیست مفاد دنیا واخرت است )در دانشگاه البیرونی به راه انداخته شد، در این کمپاین به تعداد500 اصله نهال غیر مثمر وزینتی غرس گردید، این کمپاین به همکاری نهاد انسجام جوانان نوین کاپیسا وپرسونل دانشگاه صورت گرفته است.و این پروسه ادامه دارد.

بمنظور ایجاد ساحه سبز و فضای مناسب  سالم و حفظ محیط زیست، بنابر در خواست ریاست دانشگاه البیرونی ، از مدت 4 روز بدینسو ساحات پیشروی تعمیر اداری دانشگاه البیرونی به کمک ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا تحت کار قرار داشته، وتوسط وسایط این ریاست هموار کاری آن ادامه دارد. تا درآینده طبق نقشه در احداث ساحات سبز و پارک ها اقدام لازم انجام شود.