امتحانات سمستر بهاری سال 1396 دانشگاه البیرونی برگزار شد

                                                       

این امتحان در یک فضایی کاملآ آرام و طبق معیار های معینه برگزار شد، از جریان امتحان پوهنمل دوکتور ضیا الرحمن رویین  رئیس دانشگاه البیرونی با هیئت اعضای کمیته امتحانات، آمرکنترول از کیفیت و آمر نشرات نظارت نمودند. رئیس دانشگاه البیرونی از پروسه امتحان فاکولته های؛ طب ، انجنیری، حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات ، اقتصاد، زبان وادبیات، ژونالیزم ، زراعت و تعلیم وتربیه دیدن باز دید نموده وبرای استادان جهت شدن امتحان هدایات لازم داده شد