شایسته ها تقدیر میشوند تا دیگران برای شایسته بودن تلاش نمایند.

 محفل با شکوهی درتالار دانشکده طب به خاطر تقدیر از استادان و دانشجویان ممتاز دایر گردید. در این محفل محترم پوهنمل دوکتور ضیاالرحمن رویین رئیس دانشگاه البیرونی، پوهنمل دوکتور محمد اکبر فیاض رئیس دانشکده طب، روسای سایر دانشکده ها و جمعی از دانشجویان حضور داشتند.
در ختم این محفل استادان همکار پوهنتون طبی کابل، استادان ممتاز طب البیرونی ودانشجویان ممتاز مورد تقدیرو تحسین قرارگرفتند.