کنفرانس علمی تحت عنوان « اندازه سنجش روابط بین متغیر های همبستگی (correlation)، نظریه علم آمار» در تالار دانشکده تعلیم وتربیه توسط محترم پوهنیار میر حکیم الله سعیدی استاد این دانشکده ارایه گردید

کنفرانس علمی تحت عنوان « اندازه سنجش روابط بین متغیر های همبستگی (correlation)، نظریه علم آمار» در تالار دانشکده تعلیم وتربیه توسط محترم پوهنیار میر حکیم الله سعیدی استاد این دانشکده ارایه گردید.

در این کنفرانس اساتید محترم ذیل اشتراک داشتند:

1.  محترم پوهنمل دوکتور ضیاالرحمان رویین رییس دانشگاه البیرونی.

2. محترم پوهاند دکتور محمد نعیم شریف معاون علمی دانشگاه البیرونی.

3. محترم پوهاند عبدالرشید عزیز استاد دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه البیرونی.

4. محترم پوهاندعبدالباقی استاد دانشگاه کابل.

5. محترم پوهنمل عبد القادر وهاب رییس دانشکده تعلیم وتربیه.

6. محترم پوهنیار عبدالتمیم احدی استاد دانشکده تعلیم وتربیه.

7. محترم پوهنیار دادالله برهانی استاد دانشکده تعلیم وتربیه.

8. محترم پوهنیار غلام حضرت ایمل رسا استاد دانشکده تعلیم وتربیه.

قابل ذکر است که درکنفرانس یاد شده عده ای از استادان ودانشجویان دانشگاه البیرونی نیز شرکت داشتند. کنفرانس متذکره با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردیده، بعداً کنفرانس توسط استاد سعیدی ارایه گردید که، توسط محترم پوهاند عبدالباقی قناعت بخش ارزیابی گردید.