مشاجره رادیویی تحت عنوان زندگی صلح آمیز به ابتکار رهبری دانشگاه و رادیو نجراب در تالار دانشگاه البیرونی برگزار گردید

مشاجره رادیویی در دانشگاه البیرونی

مشاجره رادیویی تحت عنوان زندگی صلح آمیر به ابتکار رهبری دانشگاه و رادیو نجراب در تالار دانشگاه البیرونی برگزار گردید، در این محفل  محترم پوهنمل دوکتور ضیاالرحمن رویین رئیس دانشگاه البیرونی در این کنفرانس روی اهمیت زندگی صلح آمیزصحبت نمود، و اشتراکننده گان در این مشاجره روی اهمیت صلح خوبی ها و مزایای صلح ونیزراه رسیدن به صلح دائیمی را برای مردم در یک جامعه مهم و حیاتی دانسته اند. جنگ و جنگ افروزی در کشورمورد تقبیح حضار قرارداده اند.