بازید والی ولایت کاپیسا از دانشگاه البیرونی!

محترم عبدالطیف مراد والی ولایت کاپیسا با هیئات همرای شان از دانشگاه البیرونی بازدید نمودند که مورد استقبال هیئات رهبری و کارمندان این دانشگاه قرار گرفتند. در این دیدار پوهنمل دوکتور ضیاالرحمن رویین رئیس دانشگاه البیرونی روی موضوعات مختلف از جمله حل مشکل ماستر پلان وتکمیل دیوار احاطه این نهاد علمی به جانب والی صاحب ولایت کاپیسا معلومات داده و محترم والی صاحب در قسمت حل مشکلات آن به مسوؤلین مربوط هدایت لازم داده اند.