افتخاري آفرینان دانشکده طب دانشگاه البيروني

 افتخاري بزرگ براي دانشگاه البيروني !

محترم سیدمسیح الله هاشمی محصل صنف پنجم فاکولته طب پوهنتون البیرونی به نسبت اينكه توانسته بود دقیق ترین جواب ها را برای سوال علمی صفحه ی افغان فارما ارائه کند برنده شناخته شده و جايزه ايرا كه بدين مناسبت از طرف شركت افغان فارما برايشان در نظر گرفته شده بود امروز دریافت نمودند.
سيد مسيح الله يكتن از محصلين خوش برخورد ، مستعد و خلاق طب البيروني بوده و آينده علمي خوبي در پيش خواهد داشت . 


براي اين دوكتور جوان موفقيت هاي بيشتر را خواهانم