پلان های استراتیژیک

پوهنتون البیرونی

پلان ستراتیژیک(1397)

                 مقدمه

درجهان معاصرکنونی ، جهت توسعه وانکشاف بخش های مختلف جوامع انسانی ،مخصوصاًدرموردمؤسسات علمی ،تجربه نشان داده است که برنامه ریزی سهم بارزونقش عمده دارد . اهدافیکه به اساس پلان های دقیق ودرست تعقیب وپی ریزی می شوند، دارای نتایج سودمندودیردوام می باشند . تعیین دقیق وبه موقع اهداف ، نیازها،ظرفیت هاودرنظرگرفتن شرایط زمان ومکان ومصلحت هاازجمله پیش نیازهای عمده تطبیق عملی هربرنامه وپلانی دربخش های مختلف حیات جوامع بشری میباشد . دانشگاه البیرونی منحیث یک پوهنتون جوان ودرحال رشد،درجهت عرضه خدمات معیاری وسودمند، برای همه مردم کشورخودرامتعهدوملزم میداند. ماامیدواریم ویقین داریم که پوهنتون مادرمسیرسالم وهدفمنددرجهت توسعه ورشدازلحاظ کمی وکیفی گام برمی دارد .

بنابران داشتن یک پلان وبرنامه منظم ، مؤثروکاراازضروریات ونیازهای مبرم پنداشته میشود . جمهوری اسلامی افغانستان بخاطرتوسعه وانکشاف کشورعزیزمادارای پلان های سودمندوبرنامه های منظم می باشد .

درچوکات پلان های وسیع جمهوری اسلامی افغانستان بصورت عموم وبادرنظرداشت پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی طورخاص ، پوهنتون البیرونی پلان ستراتیژیک چهارساله خویش راتدوین نموده است . پلان ستراتیژیک پوهنتون جهت نیل به مقاصدواهداف سودمندعلمی وحیاتی بسیاربااهمیت می باشد.

        ریاست پوهنتون وهیأت رهبری آن درروشنایی اصول ونورم های پذیرفته شده ، بخاطرتهیه پلان ستراتیژیک کمیته يی رامؤظف نمودتادرین راستاشروع بکارنماید. کمیته مکلف گردیدتاقبل ازهمه پلان ستراتیژیک ملی افغانستان وپلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی رادقیقاًموردمطالعه قرارداده به اساس آن پلان ستراتیژیک پوهنتون البیرونی رابادرنظرداشت امکانات،ظرفیت هاومحدودیت ها ریزی نماید. پوهنتون البیرونی یک دانشگاه جدیدودرحال توسعه میباشد، بنابران محتویات عمده پلان ستراتیژیک پوهنتون روی توسعه کمیت وکیفیت،افزایش ظرفیت ومعیاری سازی پوهنتون ترکیزمی نمایدتامنحیث یک مؤسسه ملی فعال وقوی بتواندفارغان لیسه هاوسایرکسانی راکه علاقمندتحصیلات عالی میباشندبوجه احسن دربخش های مختلف تربیه نماید. این پلان اهداف عمده ونیازهای پوهنتون رابرملامیسازد. تطبیق درست پلان برآورده شده اهداف مذکورراتحقق خواهدبخشید .

          استادان واعضای کادرعلمی دانشگاه که بحیث اعضای تدوین پلان ستراتیژیک پوهنتون کارمینمایند، بادرنظرداشت شرایط مملکت،بودجه تحصیلات عالی، پلان های ملی ،نیازهاواولویت های پوهنتون ، این پلان ستراتیژیک راطرح وامیدوارتطبیق بموقع آن میباشند

 

 

 

 

 

يك نگاه عمومي به پوهنتون   :

   موقعيت :  دركنارشهرك فابريكه نساجي گلبهار، ولايت كاپيسا

سال تاسيس      1378 هـ ش  (1999م)

چرااين پوهنتون تاسيس شد ؟  

 بعدازآنكه طالبان درسال 1996م شهركابل وبعدازآن شهرهاي هرات،مزاروغيره رااشغال نمودند، بسياري ازمحصلين واستادن دانشگاه هاي كابل ،هرات وبلخ ازترس طالبان فرارنموده درمناطق تحت كنترول جهادومقاومت بي سرنوشت وازتحصيل وتدريس بازماندند .   همچنان فارغان مكاتب ساحات متذكره نيزبي سرنوشت مانده بودند. بنابران رهبري جهادومقاومت به اساس پيشنهادعده اي ازفرهنگيان تأسيس يك پوهنتون راكه بتوانداكثريت رشته هاي پوهنحئ هارا احتوانمايدمنظورنموده آنرا اساس گذاشت.

 تعدادپوهنحئ ها :

     درحال حاضرمحصلين (1390) درين پوهنتون هفت پوهنحئي وجو دارد كه عبارت انداز : طب،  انجينري، ، ،شرعيات،حقوق وعلوم سياسي، زراعت ، زبان وادبيات وتعليم وتربيه .

    معلومات مفصل تردرموردپوهنحئ هاي فوق الذكردرضميمه شماره 1  ديده شود

       هدف :   هدف اين پوهنتون مانندسايرپوهنتون هاي جهان ،تربيه پرسونل فني ومسلكي دررشته هاي يادشده بخاطرسهيم  شدن شان بعدازفراغت دربازسازي فزيكي،فرهنگي،اقتصادي واجتماعي كشورميباشد .

       نوع پوهنتون :

  اين يك پوهنتون دولتي بوده ،طبق قوانين،مقررات ولوايح دولتي درچوكات وزارت تحصيلات عالي فعاليت مينمايد .

محصلان :

محصلين ازطريق وزارت تحصيلات عالي بعدازسپري نمودن كانكوربه پوهنتون معرفي ميگردند .                       طوريكه دربالا ذكرشدجمعاً  (2913)  محصل درحال حاضردرين پوهنتون ازولايات مختلف كشوردرين پوهنتون مصروف تحصيل ميباشند  ازجمله  (1492)  محصل ذكورواناث كه ازمناطق وولايات دوردست ميباشند، درليليه اعاشه واباته ميشوند.   تفصيل بيشتر درضميمه شماره  1  ديده شود .

  استادان :

جمعاً   (82)  تن استادكه ازجمله  (6 تن) خانمهاميباشند ، درپوهنتون مسئوليت تدريس رابدوش دارندكه ضميمه شماره  2  به تفصيل پوهنحئ ها،ديپارتمنت هاي مربوطه ، درجه تحصيل ورتب علمي استادان رانشان ميدهد. (صفحه     )

       بودجه :

تمام مصارف ازقبيل معاشات اعضاي كدرعلمي،پرسونل اداري وخدماتي مصارف ليليه ،لوازم وتجهيزات پوهنتون ازبودجه دولت تمويل ميگردد.

يك عده مؤسسات ،تجارملي واشخاص علم دوست كمك هاي به پوهنتون نموده اندكه تفصيل آن درضميمه شماره  3  درج ميباشد .

       ساحه وتعميرات :    

 پوهنتون دريك مساحت 60 هكتارزمين دولتي درجوارشهرك نساجي گلبهارولايت كاپيساقرار داشته تاكنون چند تعميرازقبيل تعميراداري، تعميرپوهنحئ انجينري ، تعمير پوهنحئ طب، يك تعميرليليه نسوان ويك تعميرليليه ذكور طبق ماسترپلان درساحه اعمارگرديده وسنگ تهداب تعميرپوهنحئ زراعت نيزگذاشته شده است حالت موجوده ساحه درضميمه شماره  4  (صفحات ) به تفصيل درج ميباشد .

          ليليه ها  :

 محصلان اناث درتعميرجديدي كه به ظرفيت اعظمي  200  محصل براي شان ساخته شده وتسهيلات لازم رادربرداردجابجاشده اند .  محصلان ذكوردر  5  محل جداگانه ودورازهم خارج ازكمپس اصلي پوهنتون جابجاشده اندكه جاي شان تنگ وتسهيلات لازم فراهم نميباشد.  كاراعمارتعميرجديدليليه ذكورتاهنوزپايان نيافته وظرفيت اعظمي آن 200 محصل ميباشد .

     سيستم درسي ونصاب تعليمي :

   چون تاهنوزكمبوداستاد واطاق هاي درسي پوهنحئ هامرفوع نشده وكتاب رهنماي نصاب ومفردات درسي به سيستم كريدت براي پوهنحئ هاآماده نگرديده بنابران دروس درپوهنتون البيروني به سيستم سمستربه پيش برده ميشود .

به استثناي پوهنحئ طب  (6سال ) وپوهنحئ انجينري (5 سال) دوره تحصيل درسايرپوهنحئ هامدت چهارسال بوده به درجه ليسانس فارغ ميدهند .

پيش ازتاسيس اين پوهنتون درپوهنتون هاي افغانستان چندنوع سيستم ونصاب درسي معمول بود،بنابران درابتداي تاسيس شوراي علمي پوهنتون فيصله نمود تاپوهنحئ هاي اين پوهنتون ازسيستم ونصاب درسي پوهنتون كابل پيروي نمايند. ولي چون درحال حاضربنابركمبودجاي واستادومحدوديت تشكيلاتي ، تفاوت هادرتعدادديپارتمنت هاي پوهنحئ هاي مماثل، ايجاب مينمايدتاپوهنتون البيروني نصاب درسي خاص خودرا داشته باشد .

       كتاب وكتاب خانه :

   كتابخانه موجوده پوهنتون فعلاًدريكي ازتعميرات نساجي گلبهارخارج ازساحه اصلي پوهنتون  قرارداشته داراي تقريباً   20000جلدكتاب به زبان هاي انگليسي ،فارسي وبعضاًعربي وپشتو ميباشدكه هم بنابركمبودكتب درتمام رشته هاوهم ازنظرمعيارات يك كتابخانه مناسب پنداشته نميشود . بعضي ازپوهنحئ هاكتابخانه هاي كوچك خودرادارندكه كافي نميباشد .

        تجهيزات،سامان وموادلابراتواري :

   به استثناي پوهنحئ هاي طب زراعت وانجينري تعداد كمي سامان وموادلابراتواري آنهم دريك يادوبخش دراختياردارند،باقي تمام پوهنحئ ها تاحال فاقد لابراتوارميباشند . پوهنحئ هالست ضروريات لابراتواري خودرابه برنامهSHEP- ÏÏ   پيشنهادكرده اندكه آنهم بنابرمحدوديت بودجه ، محدوددرنظرگرفته شده.

ضميمه شماره 5 حالت فعلي پوهنحئ هاراازنظرلابراتوارنشان ميدهد .

 

          نشرات وارتباطات :

متأسفانه پوهنتون تاحال داراي نشريه علمي نبوده وتازه ميخواهديك نشريه علمي بنام (البيروني )داشته باشدكه خوشبختانه به منظوري مقام وزارت نيزرسيده است .  همچنان نشريك جريده ديواري مدنظرميباشد .

مركزانترنت جديداًبه كمك تجارملي به ظرفيت  25 كمپيوترفعال گرديده است كه مورداستفاده قرارگرفته است . پوهنتون داراي يك سايت انترنتي مي باشدكه متأسفانه نشرات آن ضعيف است .  اميدواريم درآينده قريب بهبودپيداكند .

         منظورازساختن پلان ستراتيژيك :

بديهي است كه كاربي هدف وناسنجيده نتايج سودمندبارنميآورد . مخصوصاًبراي يك پوهنتون وآنهم پوهنتون جوان (12ساله)، اگرطبق يك پلان زمان بندي شده ومشخص بودن اولويت هادربخش هاي مختلف فعاليت ننمايد، درحقيقت وقت خودودارايي مملكت راضايع نموده است بنابرين پلان ستراتيژيك بخاطررفع نيازمنديهاي كشورازناحيه كادرفني وتعليم يافته،بادرنظرداشت وضع فعلي پوهنتون وبادرنظرداشت اوضاع ملي وبين المللي وپيشرفت هاي جهان درساحات علم وتكنالوجي وميتودهاي تدريس، امكانات داخلي وخارجي،چالش وديده گاه آينده براي مدت  5 سال به اساس نيازها واولويتهاترتيب گرديده است تارهنماي تمام فعاليتهاي تمام منسوبين پوهنتون جهت رسيدن به هدف موردنظركه همانارسيدن به يك سطح علمي وفني بالاوكارآمدبراي كشوراست بوده باشد .

        چگونه اين پلان ستراتيژيك ساخته شد :

نخست يك كميته  9  نفري به اساس فيصله شوراي علمي پوهنتون البيروني انتخاب گرديدتاپلان رابسازند.  بعداًكميته مذكورتحت رياست رئيس پوهنتون جلسه نموده ،تقسيمات وظايف صورت گرفت ،طوريكه هرشخص نيازمنديهاي بخش مربوطه خودراجمع نموده به جلسه بعدي تقديم نمايند.  جلسات متعددي بخاطربحث روي خاكه پلان صورت گرفت كه بعدازبحث وغورزيادمسوده آن ترتيب گرديد . بايدمتذكرشد بخاطرنظرخواهي درموردپلان برعلاوه استادان ومحصلان ازمراجع مختلف ازقبيل كارمندان دولتي ولايت كاپيسا وشخصيت هاي چيزفهم منطقه ذريعه اعضاي كميته درموردپلان ستراتيژيك نظرخواهي به عمل آمد .

   جدول ذيل نام ووظايف اعضاي كميته پلان گذاري ستراتيژيك پوهنتون البيروني رانشان ميدهد .

شماره

نام

وظيفه

بخش كارسپرده شده

1

پوهنوال عبدالرشيد عزيز

رييس پوهنتون

بحيث رييس وناظر كميته

2

پوهنمل عبدالمالك هموار

معاون علمي پوهنتون

تهيه معلومات ونياز هاي استادان وبخش هاي اكادميك.

3

پوهنمل بسم الله متين

معاون علمي اسبق واستاد پوهنحئي حقوق

تهيه معلومات وضرورتهاي پوهنحئي ها

4

پوهنيارخسرونظري

معاون اداري پوهنتون

تهيه معلومات وضرورتهاي اداري وساختمانهاي فزيكي پوهنتون

5

پوهيالي شمس الله هايد

معاون امور محصلان

تهيه معلومات ونظريات محصلان

6

پوهنيار رويدا احمدي

رييس پوهنحئي ادبيات

جمع آوري معلوات ونظريات استادان ومحصلان اناث

7

پوهيالي عبدالقهار سروري

استاد ژوناليزم ادبيات

ترتيب وتنظيم موضوعات در مسوده پلان ستراتيژيك

8

پوهيالي محمد حسين ايثاري

استاد زبان ادبيات

برگردان متن دري به انگليسي

9

محترم حامدخالقيار

نماينده SHEP

مشاوركميته در موضوعات مربوط به شيپ

 

 

 

نظرياتيكه از جوانب علاقمند به پوهنتون در اثر مشوره با ايشان بدست آمده است.

الف- نظريات ومشكلات استادان:

1- كمبود اتاق براي استادان ديپارتمنت ها 2- نبودن منازل رهايشي براي فاميل هاي استادانيكه از فواصل دور يا از كابل به پوهنتون مي آيند(حتي خانه هاي كرايي در منطقه پيدانميشود) 3- كمبود كتاب هاي ماخذ 4- نبود وسايل درسي پيشرفته مانند پروجكتور ،نقشه ها،چارت هاوغيره، 5-معاش اندك بمقايسه حق الزحمه استادان موسسات تحصيلات عالي خصوصي6- مهيا نبودن وسايل وامكانات تحقيق مخصوصآ براي رشته هاي علوم طبيعي،طب،انحنيري وزراعت7- بار زياد درسي(اضافه تدريس)بخاطر كمبود استاد وغيره.

ب: نظريات ومشكلات محصلان:-

1- كمبود اتاقهاي درسي ولابراتوار2- نبودن وسايل تبريد وتسخين هنگام گرما وسرما در اتاقهاي تدريسي وليليه(بايديادآور شدهواي منطقه يي كه پوهنتون در آن قرار دارد،در تابستان گرم ودر اواخرسمستر خزاني وزمستان بسيار سرد ميباشد، حتي گاهي اوقات برف ميبارد)3- تعميرات ليليه هاي فعلي كه اصلآ بمنظور ديگري ساخته شده انداز حيث گنجايش،مهندسي، تشناب ها،طعام خانه،آشپزخانه،اتاق مطالعه ومسجد در وضعيت خوبي قرار ندارند وبعضآ ازساحه تدريس دور واقع شده اند نبودن كتابهاي كافي ومورد ضرورت در كتابخانه عمومي وكتاب خانه پوهنحئي ها،نبودن اتاقهاي آموزشي كمپيوتر در يك تعداد پوهنحئي ها4- نبودن حوض آبازي در محوطه پوهنتون(بايدگفت كه محصلين هنگام گرمي به نهر هاي اطراف پوهنتون جهت آببازي ميروند كه باعث مزاحمت وشكايت اهالي منطقه ميگردند) 7- نبودن آب براي نوشيدني صحي در ساحه تدريسي 8- آماده نبودن ميدان هاي سپورت.

نظريات مردم واهالي منطقه:

مردم منطقه از موجوديت پوهنتون در منطقه ونزديكي شان خرسندوراضي هستند،زيراغيراز آنكه آنرايك مركز بزرگ فرهنگي براي خود ميدانند،اولاد ها يشان اعم ازپسرودختر در آنجابه تحصيلات عالي مي پردازند.همچنان غير ازفوايد معنوي،از نظراقتصادي طور غير مستقم از ناحيه پوهنتون مستفيد ميشوند(ايجاد شغل وفروش ضروريات محصلان وپوهنتون)وغيره. متعلمين مكاتب ازمحصلين در دورس خويش كمك ميگيرند.

نظريات مقامات ولايت وارگانهاي مربوط آن:

ولايت كاپيسا غير از آنكه موجوديت پوهنتون را در مربوطات خويش يك حيثيت براي ولايت ميدانند،آنرابهترين مرجع علمي وفني در رابطه به همكاري با ارگانهاي ولايت دانسته از هرحيث پشتيبان پوهنتون ميباشند. وپوهنتون نيز در نظر دارد تادرآينده بعضي پروژه ها را طور مشترك با ارگانهاي مربوطه ولايت به پيش برند كه اين كار به نفع هردو جانب ومنطقه ميباشد. همچنان پرسونل فني  و مسلكي ادارات ولايت از فارغان پوهنتون اكمال شده ميتواند.

نظر مقامات وزارت تحصيلات عالي :

  مقامات وزارت تحصيلات عالي علاقمندند تا اين پوهنتون هرچه سريعتر از حيث علمي وهم از حيث تكميل شدن زير ساخت هاي آن به رشد خود رسيده،محصلين بيشتر را جزب وفارغان ورزيده را متناسب به نيازمندي جامعه تقديم نمايد.

خوش بختانه پوهنتون البيروني يكي از جمله دوازده پوهنتوني است كه شامل برنامه SHEP-2شده است.

 

ارزيابي ماركيت اشتغال:

خوش بختانه  تا اكنون فارغان اين پوهنتون اكثرآشامل وظيفه وخدمت بوده ودر كار خود موفق ميباشند. به رشته هايكه اين پوهنتون فارغ ميدهد،هنوز در منطقه ومملكت نيازمندي وجودارد وبه زودي رفع اين نيازمنديها متصور نيست.طورمثال به معلم،داكتر،انجنير،متخصص زراعت،محقق،قاضي،حارنوال وغيره.

ديدگاه پوهنتون:   (our vision)

پوهنتون ميخواهد تا تحصيلات عالي با كيفيت را متناسب با نيازمندي هاي توسعه وانكشاف منطقه وكشور وبهبود رفاه عامه راعرضه نموده،با درنظرداشت فرهنگ وعنعنات پسنديده مردم دانش علمي مدرن را رايج نمايد. براي اين منظور ايجاد اداره كارآ وشايسته لازميست. همچنان هنگام فعاليت هاي اكادميك وعلمي لازم ميدانيم تا برتحولات وپيشرفتهاي ساير مراكز علمي جهان نظر داشته در ان جهت حركت نمائيم تامورد تائيد جامعه علمي جهاني بوده باشيم.

رسالت ما:our mission

چون پوهنتون البيروني يك موسسه نو بنياد است وبسيار از زيرساختمانهاي آن هنوز تكميل نگرديده ونيازمنديهاي آن تاحد توقع مرفوع نشده است،بنابران درپنج سال آينده نظرما آنست تاضروريات خود را اولويت بندي نموده در برآورده ساختن آنها بكوشيم.

رسالت ما آنست تا حتي الامكان زمينه تحصيلات عالي رابراي آنانيكه از نطر علمي شايستگي آنرا رادارند مهيا سازيم. انستيتوت هاي را ايجاد نمائيم كه كيفيت تدريس،تحقيق وخدمات شان عالي بوده فارغاني به جامعه تقديم نمايند كه در اقتصاد جهاني رقابت نموده بتوانند ونيز در رشد اقتصادي،انكشاف جامعه، ملت سازي وثبات مملكت سهم بسزا بگيرند.

اهداف تحققي وانكشافي پوهنتون:

 بادر نظر داشت ديد گاه ورسالت پوهنتون اهداف كلي ما قرار ذيل ميباشد.

  الف-گسترش وايجاد زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي دانشگاه.

ب-ارتقاي وازدياد اعضاي كدر علمي پوهنتون بصورت كيفي وكمي.

ج- باز نگري نصاب درسي كردن تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصهاي اكادميك،شيوه تدريسي،تحقيق، طرز اداره وروابط استاد ومحصل

د- بهبود پروسه جذب وفارغ دهي محصل در پوهنتون.

هـ- بازنگري در ساختاراداري،سهل ومدرن سازي ساختارو اجرآت پروسه اداري.

و-ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشداستعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان منسوبين پوهنتون.

تنظيم وارتقاي ظرفيت وگزينه هاي جانبي وماحولي جهت رشد وتقويه پوهنتون.

الف-ايجاد وتحكيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك.

ب-تامئين ارتباط مناسب وفراهم سازي زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي.

ج- ريختن طرح وبرنامه مناسب جهت ايجاد تماس وكسب همكاري هاي نهاد هاي داخلي وخارجي.

د- ايجاد روحيه تكاپو وجست وجوي منابع كمكي ميان همه اعضاي تاثير گزارپوهنتون. بايد ياد آورشد كه در تمام جوامع بخاطر تحقق اهداف مورد نظر درضمن آنكه نقاط قوت وضعف در داخل يك دستگاه موجود ميباشد،همچنان زمينه هاي مساعد وتهديدات خارجي نيز در قبال انكشاف وتوسعه دستگاه مزكور كمابيش وجود ميداشته باشد.

بنابر ان هر موسسه بايد قوت هاي خود را حفظ ونقاط ضعف خود را تقويه ونقاط منفي را به مثبت تبديل نمايد. از امكانات وزمينه هاي مساعد استفاده اعظمي نموده،كوشش نمايد تا با چالش ها روبرنگرديده ويا با آنهامبارزه نمايد.

لزا در قدم اول بايد هر موسسه نقاط قوت،ضعف،وامكانات مساعد وتهديدات وچالش هارا شناسايي نموده،به اساس ان برنامه ريزي نمايد.

اينك مي پردازيم به تشخيص نقاط قوت وضعف وزمينه هاي مساعد وتهديداتيكه پوهنتون البيروني به آن مواجه مي باشد.

قوت هاي پوهنتون:

 1. داشتن يك كمپس وسيع(60Hect) با ماستر پلانيكه انكشاف آينده نيز در ان مد نظر گرفته شده.
 2. داشتن نيمي از استادان مورد نياز درجات تحصيلي از جمله% phD3 ،  ماستر29% و ليسانس68%
 3. داشتن بخشي از پرسونل اداري با تجربه.
 4. داشتن چندتعمير اعمار شده كه تاحدودي رفع ضرورت مي نمايند(ضميمه شماره4)
 5. نزدكي به كابل بخاطر انتقال استادان كمكي از پوهنتونهاي  مركز وهم چنان امكانات تماس همشگي با وزارت تحصيلات عالي.
 6. موجوديت يك تعداد تعميرات نساجي گلبهار در جوار پوهنتون كه پوهنتون از انها طوركايي استفاده وفع ضرورت مي نمايد.
 7. داشتن هفت پوهنحئي مهم با ديپارتمنت هاي لازم.
 8. داشتن يك تعداد وسايط جهت انتقال استادان، مواد وآب مورد ضرورت(جمعآ13عراده)
 9. داشتن يك تعداد تراكتور وماشين هاي زراعتي كمك موسسهGPFA و ADTامريكا.
 10. داشتن دو لابراتوار كوچك درپوهنحئي زراعت ويكي هم در پوهنحئي طب.
 11. داشتن يك لا براتوارCivil درپوهنحئي انجنيري.
 12. داشتن 18000جلد كتاب در كتابخانه عمومي و   1000 جلد در كتابخانه پوهنحئي زراعت و1500جلد دركتابخانه پوهنحئي حقوق و1500جلددر كتابخانه پوهنحئي شرعيات و1300جلد در كتابخانه پوهنحئي طب2000جلد دركتابخانه انجنيري و200جلد در كتابخانه پوهنحئي تعليم وتربيه و2000جلد در كتابخانه پوهنحئي ادبيات.
 13. داشتن پسته خانه بداخل پوهنتون.
 14. داشتن يك مر كز انترنت كه جديدآبه كمك تجار ملي ساخته شده است.
 15. داشتن فارم هاي تكثير وتحقيقاتي زراعت ويك تعمر براي آمريت فارم ها.
 16. داشتن يك شبكه آبياري براي نهال ها وفارم ها، كه بايد توسعه داده شود
 17. داشتن ساحه انكشافي بداخل Campns بخاطر اعمار ساختمانهاي جديد.
 18. موجوديت يك نهر آب در جنوب ساحه كه پوهنتون مي تواند به آساني ذريعه واتر پمپ بمنظور آياري ارآن استفاده نمايد.
 19. علا قمندي محصلين ولايات مختلف غرض تحصيل در اين پوهنتون.
 20. داشتن ليليه مجهز براي نسوان.
 21. داشتن يك مهمان خانه مربوط پوهنتون.

نقاط ضعف پوهنتون:

 1. %80ساختمان هاي فزيكي پوهنتون هنوز اعمار نشده است.
 2. %50كمبود استاد داريم.
 3. استادان بادرجه هاي تحصيل phDوماستر محدود است.
 4. لابراتوار ها هنوز مجهز نشده اند.
 5. كتابخانه هاي ما هنوز  بقدر كافي كتاب ندارد.
 6. ترانسپورتيشن منظم در منطقه بخاطر رفت وآمدمحصلين وجود ندارد.
 7. مركز ريسرچ پوهنتون هنوز فعال نشده است ووسايل ريسرچ كمبود است.
 8. امكانات پياده نمودن سيستم كريدت هنوز مساعد نشده است.
 9. نصاب درسي ومفردات تجديدنظر نشده است.
 10. برق در منطقه تمديدنشده وپوهنتون هنوز از جنراتور هاي ديزلي استفاده مينمايد كه خود فعاليت هاي علمي را محدود ميسازد.
 11. تعدا د استادان بلند رتبه علمي  جهت رهنمايي استادان اين پوهنتون محدود است.
 12. وسايلIT وكمپوتر محدود است .
 13. ضعف يك تعداد از استادان در زبان انگليسي.
 14. ارتباط با موسسات دونر وكمك كننده وپوهنتونهاي داخلي وخارجي تاحدود زياد ضعيف است.
 15. تا كنون پوهنتون داراي كدام نشريه علمي ويا اطلاعاتي نيست.
 16. نبودن يك ديپارتمنت آموزش كمپيوتر درتمام پوهنتون وديپارتمنت برق درپوهنحئي انجنيري.

 

  امكانات وشرايط مساعد براي پوهنتون!

 1. موجوديت امنيت در منطقه
 2. موجوديت لوايح ومقررات براي موسسات تحصيلات عالي كه درهم آهنگ سازي امور علمي واداري پوهنتونها وموسسات تحصيلات عالي كمك ورهنمايي زياد مي نمايد.
 3. موجوديت پلان ستراتيژيك تحصيلات عالي.
 4. تامين بودجه عادي وبخشي از بودجه انكشافي از طريق وزارت تحصلاتعالي.
 5. موجوديت امكانات كمك هاي جامعه بين المللي ودونرها.
 6. علاقمندي تعدادي از كشورها به تربيه استادان پوهنتون به سويه هاي داكتري وماستري وهم چنان علاقمند كمك به ريسرچ وتحقيقات.
 7. موجوديت برنامه هاي ارتقاي ظرفيت ووركشاپ هاو سيمسنارها ازطرف يك عده موسسات ذيعلاقه.
 8. داخل بودن پوهنتون البيروني در برنامهSHEP-2
 9. مساعدبودن زمينه ريسرچ در رشته هاي علوم بشري،زراعتي،بيولوژي وجيولوجي وباستان شناسي درمنطقه.
 10. امكانات استفاده از انرژي آب،آفتاب وباد در منطقه.
 11. علاقمندي همه اقشار واصناف مردم به پوهنتون.
 12. علاقمندي شركت هاي خصوصي وتجارملي به پوهنتون وكمك هاي بالفعل شان.
 13. علاقمندي يك تعداد موسسات بخاطر كمك به پوهنتون.

 

موانع وتهحديدها:-

 1. قطع كمك هاي بين المللي بنابرمبهم بودن اوضاع امنيتي وسياسي كشور.
 2. موجوديت فساد  اداري ارگانهاي دولت.
 3. استخدام استا دان پوهنتونهاي دولتي(بشكل پارت تام) ذريعه موسسات تحصيلات خصوصي كه ازچندين نگاه باعث تصعيف پوهنتونهاي دولتي ميشود.
 4. ضعف سويه تعليمي شاكردان مكاتب.
 5. نبودن يك پلان متوازن انكشاف فرهنگي،اقتصادي واحتماعي به سطح مملكت با درنظرداشت شرايط موجوده كشور.
 6. بازار اشتغال در شرايط فعلي موقتي است،عدم انكشاف افغانستان در ساحات ذكرشده بالاباعث كسادبازار اشتغال درهمه ساحات خواهد شد.
 7. عدم كفايت بودجه عادي وانكشافي دولت براي پوهنتون.
 8. دوام بي امني در كشور وسرايت آن به مناطق امن.

پلان كاري:

اين پلان به اساس ديد گاه پوهنتون وكمبوداتيكه قبلآ از آن تذكر بعمل آمد ساخته شده است.به اين معني كه بخاطر تحقق پيدانمودن ديدگاه واز بين بردن نقاط ضعف،امورخويش را به ترتيب اولويت ها برنامه ريزي نمائيم.

A- تكميل نمودن تكميل نمودن زيرساخت هاي فزيكي:

يك ا مر بدهي است كه هيچ كاري را بدون موجوديت جاي مناسب وتجهيزات مورد نياز نميتوان به صورت درست انجام داد. بنا برآن دراين بخش كارهاي ذيل طبق ماستر پلان ساحه مد نظر ميباشد:

 1. اعمار تعميرات تدريسي وادري چهار پوهنئحي (تعليم وتربيه ، ادبيات ،حقوق وشرعيات) به مصرف تخميني مجموعي 5200000 دلار امريكايي
 2. اعمار كتابخانه مركزي پوهنتون به مصرف تخميني 1200000 دلار .
 3. اعمار تعمير اديتوريوم پوهنتون به مصر ف 1000000 دلار .
 4. اعمار  بلاك دوم ليليه نسوان درسه طبقه به گجايش  پنجصد محصله به مصرف تخميني 800000 دلار.
 5. اعمار سه بلاك باقيمانده ليليه ذكور در سه طبقه به گنجايش هر يك 500محصل بمصرف تخميني2400000دالر.
 6. اعمار طعام خانه وآشپز خانه ليليه ذكور بمصرف تخميني800000 دالر.
 7. سرك كشي وپلات بندي كمپس پوهنتون بمصرف تخميني 600000دالر.
 8. جوچه كشي ونهال شاني بداخل كمپس پوهنتون وبيرون ديوار احاطه بمنظورتزئين وسر سبزي وهمچنان بمنظور شكستن بادبمصرف تخميني200000دالر.
 9. اعمار يك ذخيره بمنظور آبياري ساحه(كه درعين حال بحيث حوض آب بازي هم باشد) وساختن شبكه آبياري بمصرف تخميني600000 دالر.
 10. اعمار يك ذخيره آب نوشيدني وساختن  شبكه آن بمصرف تخميني 500000دالر.
 11. تامين برق سولار پوهنتون بمصرف تخميني 500000دالر.

: درساحه علمي واكادميك:B

با يد متذكر شد كه درساحه اكادميك همه نيازها وپلان ها به اساس ديپارتمنت ها محاسبه ومد نظر گرفته  شده است.

1- استخدام استادان كمبــــــــود:- تعداد استادان مودر ضرورت به اساس نورم يك استاد بـــــــراي  هر25 محصل محاسبه گرديده همچنان درظرف سه سال(2012-2014) پوهنتون افزايـــــــش

تعداد 2000 محصل ديگر را در حساب خود گرفته است. جدول ذ يل تعداد مجموعـــي  استادان و محصلان  شامل پلان را نشان ميدهد.: به فرض آنكه استادان كمبود را دره رسال جذب نموده مي توانيم

تعداد استادان كمبود

تعداد استادان موجود

تعداداستادان موردضرورت

تعدادمحصلين

سال

35

82

117

2913

2011

 

 

126

3792

2012

 

 

176

4400

2013

 

 

198

4958

2014

 

 

205

5129

2015

 

 

 

 

 

 

بنا بران برويت جدول هاي ضميمه ،6،7 و8 معشات استادان درسال هاي 2012 -  2014 قرارذيل تخمين ميشود:

               30624000افغاني= 612480دالر

                                            36972000افغاني= 739440 دالر           

           43452000 افغاني =869040دالر            

           111848000افغاني=2220960دالر              2- بلند بردن ظرفيت مسلكي استادان:                         حاصل جمع كل

برويت جدول ضميمه شماره 7 تا ختم سال 2014 پوهنتون به تعـــداد 20 داكتر و 45 ماستربــــر علاوه تعداد موجود در 2011 بايد داشته باشد. كه مصارف تخمين تحصيلات آنها قرارذيل خواهد بود. از جمله 3 استاد براي دوكتورا و 8 استاد بخاطرماستري درخارج از كشور و13 استاد براي ماستري درداخل كشور به برنامه شيپ2  معرفي شده اند.

 

 

درجه تحصيلي

دوره تحصيل

دوره تحصل

مبلغ مصارف  دوره تحصيل براي يك نفردرهند

تعداد

مصارف مجموعي

بدرجه دوكتورا

 

2 سال

$20250

20

$405000

بدرجه ماستري

 

3 سال

$14100

45

$6345000

 

 

 

 

65

$1039500

 

بايد ياد آورشد كه مصارفوق الزكر به اساس حـــــداقل مصـــــارف دركشور هند درسال هاي پيش از2011 محاسبه شده است. درحاليكه دركشور هاي ديگر مصارف بيشتر خواهد بود. بنا بران براي اين منظور2.5مليون دالر پيش بين بايد بود.

3- كتاب براي كتابخانه ها :- براي هر ديپارتمنت  پوهنئحي ها 700 جلدكتاب مد نظر گرفته شده كه جمعاً براي پوهنتون در سه سال آينده 10000 جلد كتاب ضروت است . اگرقيمت هرجلــــد كتاب را طور اوسط 350 فغاني يا 7 دالر حساب كنيم قيمت كتا بها قرار ذيل بدست خواهد آمد:

10000 جلدX70000$=$7

4- تهيه سامان ، مواد وتجهيزات را  لابراتوار: جدول ضميمه شماره5 لابراتوار هاي ديپارتمنت  ها ي پوهنئحي هارا نشان ميدهد . هرگاه تعداد سامان،مقدار مواد وتجهيزات لابراتوار ها به اساس تطبيقات هاي عملي وتعداد محصلان محاسبه گردد بودجه پيشبيني شده بسنده گي نخواهد كرد. بنا بران ما به تناسب تعداد و مقدار هاي مورد ضرورت و قيمت ها براي هر لابراتوار مبلغي را متناسب به بودجه عمومي اين بخش محاسبه نموده ايم داديم تا دران حدود سامان و مواد ومقاديريكه عجالتاً براي چند سال محدودكفايت نمايد، تدارك ديده شود.

جمعاً براي تجهيزات لابراتوار هاي  تما م پوهنحئ ها ي پوهنتون مبلغ $700000 تخمين شده است.

5- فعال ساختن مركزIT

  مراكز تكنالوجي  معلوماتي كه بتوانند،وضع مديريت را بهبود بخشيده ،ارقام معلوماتي را جمع آوري وآنراموردتحليل وارزيابي قرارداده پوهنتون را با تمام پوهنتون ها  موسسات تحصلات عالي و وزارت تحصيلات عالي و حتي با پوهنتون هاي خارجي وصل نمايند.درحال حاضر براي هر موسسه  تحصيلي ازضرورتهاي اولي ما ميباشد وهمچنان درنظر است تادر هرپوهنئحي يك مركز آموزش كمپوتر ايجاد و محصلين حتي كارمندان پوهنئحي ها دران آموزش بينند. مابراي اين منظورمبلغي برابربا $2000000 را تخمين مينماييم.

6- تا سيس مركز ريسرچ :

 يك كميسيون ريسرچ  موقتاً موظف گرديده تادر قسمت آماده نمودن يك دفتروتدارك ضرورت هاي مركز  كارنمائيد ،بعدآ كميته ريسرچ تعين خواهد شد . مركزريسرچ به چندين منظور تاسيس مي گردد:

1- به منظورتحقيقات رقا بتي درموضو عاتي كه به نفع پوهنتون، منطقه ،ومنفعت ملي ما باشد.

2- به منظورتنظيم ورهنمايي استادانيكه  بخاطرترفيعات علمي  خويش و يا حتي درآينده ها اخذ درجه  ماستري تحقيقات مينمايند. و جلوگيري از دو پليكيشن درتحقيقات.

3- به منظورتماس با پوهنتون ها ومراكز تحقيقي سايرپوهنتون ها ي داخلي ويا خارجي بخاطرتحقيقات مشترك و همكاري با يكديگر.

4- به منظورجلب وجوه مالي دربدل تحقيقات از مراجع ذيعلاقه جهت خود كفايي مالي پوهنتون درآينده.

     پوهنتون براي اين منظورمبلغ $375000 را تخمين مي نمايد.

    7- بوجود آوردن يك اداره خوب وكارآ:

  براي اين منظوردرنظراست تا فعاليت هاي ذيل انجام داده شود.   

1- ستخدام افراد مسلكي حتي الا مكان درتمام بخش ها

2- تدوير وركشاپ ها و سمينار ها وكورس هاي كوتاه مدت در تمام رشته ها ي مربوط به اداره براي كارمندان ادارات

3- كوشش درجهت آسان سازي سيستم هاي دفتر با استفاده  از تكنالوجي و تجارب كشورهاي ديگرو وا قعيت هاي جامعه خودما. 

برای این منظورمبلغی درحدود170000دالرپیش بینی میشود.

8- ایجادشرایط خوب معیشتی برای محصلان :

 محصلان غیرازتسهیلات اعاشه واباته وزمینه تحصیل به کمک های دیگری مخصوصاًدرکشورمانیازدارندکه بایدبرایشان حتی الامکان فراهم شودازقبیل رهنمائی درموردچگونگی سیستم تحصیلات وبلدیت بامراجع موردنیازشان وهم چنان آموزش مقررات واخلاق اکادمیک وغیره، توجه به صحت شان وفراهمی زمینه سازگاربه تحصیل.وهمچنان چون سویه های تعلیمی مکاتب افغانستان تفاوت داردبایدبعضی کورس هاي کمکی برای شاگردانیکه ازمکاتب ضعیف می آینددایرشودتادرس های دانشگاهی راجذب نموده بتوانند.  ویابرای شاگردانیکه بخاطرضعف اقتصادی دروس خودراخوب پیشبرده نتوانند،کارهای خارج ازوقت درس ایجادکردتاازحق الزحمه آن مستفیدشوندوغیره

      برای این منظورمبلغی درحدود175000دالرپیش بینی میشود .

9- ایجاددیپارتمنت های جدید:

  گرچه پوهنتون البیرونی میخواهددرآینده دویاسه پوهنحئي جدیدایجادنمایدمگردرشرایط حاضراین کارمقدورنیست . صرف دریکی دوسال آینده مدنظراست تاچاردیپارتمنت جدیددرپوهنحئي های مختلف ایجادنماید.  درحال حاضرجمعاً16 دیپارتمنت فارغ دهنده درپوهنحئي های این پوهنتون وجوددارد. چاردیپارتمنت جدیدکه قراراست ایجادشوندقرارآتی میباشد .

1- دیپارتمنت برق درپوهنحئي انجینری .

2- دیپارتمنت اقتصاددرپوهنحئي حقوق .

3- دیپارتمنت زبان عربی درپوهنحئي ادبیات .   مصارف آن درخلال سایراقلام آمده است

4- دیپارتمنت آموزش کمپیوتردرپوهنحئي تعلیم وتربیه .

10- تجدیدنظربرنصاب تعلیمی وروی کارآوردن سیستم کریدت :

عمدتاًسیستم کریدت به سه شرط عمده نیازدارد:

1- نصاب ومفردات درسی سنجیده شده بامعیارهای سیستم کریدت یابعباره دیگرکتاب رهنمای پوهنحئي که دران همه نیازهای سیستم کریدت ازقبیل دروس اساسی ، اصلی وفرعی( یااساسی،الزامی واختیاری) باکریدت های هرکدام وپیش نیازهای مضامین معین شده باشد .

2- استادبحدکافی   3- اتاق های درسی بقدر لازم

چون پوهنتون البیرونی یک پوهنتون جوان است،طوریکه قبلاًیادآوری شد،استادکافی واتاق های درسی بقدرکفایت ندارد. وهمچنان نصاب درسی پوهنحئي های خویش راتازه میخواهدتجدیدنظرنماید.  بنابران ماکوشش مینمائیم تانصاب درسی پوهنحئي های مانرابه سیستم کریدت عیارنمائیم تابامساعدشدن شرایط ازنگاه استادوصنوف درسی بتوانیم سیستم کریدت راپیاده نمائیم .  تاجائیکه تجربه نشان میدهدبخاطرعبورازسیستم سمستربه سیستم کریدت یک مرحله عبوری رابایدپیمودکه یک مرحله بسیارجنجالی میباشد.  امیدواریم بتوانیم بزودی به آن مرحله رسیده وازآن عبورکنیم . پوهنتون البیرونی درسالهای تطبیق پلان ستراتیژیک دارای 20 دیپارتمنت خواهدبود.  بنابران برای این منظورمبلغی درحدود550000دالرضرورت خواهدبود.  ضمیمه شماره 1 

 

11- تضمین کیفیت ، اعتباردهی وارزیابی خودی :

  این برنامه یک برنامه حیاتی وسرنوشت سازبرای پوهنتون هامیباشد. پوهنتون البیرونی مراحل اولی این برنامه راکه عبارت ازآمادگی جای ولوازم دفاتر،تعین کمیته تضمین کیفیت وارزیابی خودی درسطح پوهنتون وپوهنحئي ها،دایرنمودن ورکشاپ برای رؤسای پوهنحئي ها آمرين ديپارتمنت ها واستادان عضوكميته ارزيابي خودي پوهنحئي هامیباشدسپری نموده،وعنقریب بعدازکسب اجازه رسمی از كميته تضمين كيفيت وزارت به ارزيابي خودي خواهدپرداخت.البته بعداز ان به اساس نتايج بدست آمده به برطرف نمودن كاستي ها اقدام خواهند كرد، تا آماده كانديد شدن به اعتباردهي گردد. اساس نتایج بدست آمده برطرف نموده کاستی ها اقدام خواهند کرد تا آماده کاندید شدن به اعتبار دهی گردد.

برای این منظور به مبلغي در حدود150000دالر نیاز خواهد بود.

12-  تقویه زبان انگلیسی استادان شامل کدرعلمی وکارمندان پوهنتون   :

  همه میدانیم که جهت استفاده ازکتب مأخذازنشرات بین المللی ازانترنت واشتراک درمحافل علمی درداخل وخارج کشور،پیش بردن تحصیلات دربسیاری ازکشورهای خارجی واستفاده ازوسایل فنی IT  به دانستن درست زبان انگلیسی که امروزه درجهان یک زبان عمده بین المللی شناخته میشودضرروت مبرم است . بنابران بخاطرتقویه زبان انگلیسی استادان بایدبرنامه هاوتقسیم اوقات طوري طرح گردد كه هم استادان بدروس روز مره خورد رسيدگي نموده بتوانند.

ونيز كورس هاي انگليسي را در اوقات فراغت تعقيب نمائيد. تابتوانند امتحانTOFELيا IELTSيا معادل آنرا كه شرط شروع تحصيل بزبان انگليسي در بسياري ممالك ميباشد موفقانه سپري نمايند.

براي اين منظور به مبلغي در حدود50000دالرضرورت خواهد بود.

پس طور خلاصه براورد مصارف تخميني تطبيق پلان ستراتژيك  پوهنتون البيروني،قرار ذيل خواهد بود.

 1. در بخش اعمار زير ساختهاي فزيكي                                                                          13400000
 2. در بخش فعاليت هاي اكادميك                                                                                     6740000
 3. دربخش معاش استادان                                                                                              2220960                  
 4. در بخش معاش كارمندان ادارات به اساس تشكيل جديد منظور شده تحصيلات عالي   (جدول هاي ضميمه شماره10 )                                                               1734336

                                                                                                 جمعآ                       2409529 دالر

 

 

 

 

 

 

 


ضميمه شماره (1)                                                                    پوهنتون البيروني                                                                                                          صفحه( 14)

معلومات تفصيلي در مورد پوهنحئي هاي هفتگانه  سال 1390

سال تاسيس

نام پوهنحئي

تعداد محصلان

تعداداستادان

ديپارتمنت هاي فارغ دهنده

تعداد محصلان در ليليه

 

پسران

دختران

مجموعه

ذكور

اناث

مجموعه

 

ذكور

اناث

مجموعه

1999

زراعت

349

5

357

12

0

12

علوم نباتي

144

0

144

 

علوم حيواني

2004

ادبيات وبان ها

450

58

503

15

5

20

زبان دري

260

16

276

زبان پشتو

زبان اگليسي

ژورناليزم

1999

انجنيري

412

4

416

8

0

8

سيول

253

2

255

برق

1999

حقوق وعلوم سياسي

329

19

348

12

1

13

قضائي وحارنوالي

182

16

198

اداري ودپلوماسي

1999

شرعيات

422

41

463

13

0

13

فقه وقانون

260

16

276

تعليمات اسلامي

1999

طب

185

61

246

6

0

6

معالجوي

139

44

183

2010

تعلم وتربيه

پري سرويس

195

30

225

10

0

10

رياضي فزيك

148

12

160

كيميا بيولوژي

ان سرويس

308

47

3555

تاريخ جغرافيه

علوم ديني

 

جمع كل

2648

265

2913

76

6

82

 

1386

106

1492

 

مجموعه ها به فيصدي

%91

%9

%100

%93

%7

%100

فيصدي كل محصلين ليليه

 

 

%51

 

 

 

 

 

 

ضميمه شمار(2)                                                                                     پوهنتونالبيروني                                                                                                             صفحه( 15)

جدول نشاندهنده رتبه هاي علمي ودرجه هاي تحصيلي استادان به تفكيك پوهنحئي ها       درسال 1390  (2011)

شماره

نام پوهنحئي

تعداد استادان

رتبه هاي علمي

درجه هاي تحصيل

مصروف تحصل

معرفي شده به برنامه شيپ2

بكشور هاي ديگر

پوهاند

پوهنوال

پوهندوي

پوهنمل

پوهنيار

پوهيالي

دكتور

ماستر

ليسانس

دكتورا

ماستري

دكتورا

ماستر

ماستري

1

زراعت

12

 

 

1

 

4

7

1

4

7

1

2

 

2

1

2

ادبيات

20

 

 

 

 

6

14

 

7

13

 

 

1

 

 

3

انجنيري

8

 

 

 

 

4

4

 

4

4

 

 

1

 

 

4

حقوق

13

 

 

 

2

4

7

 

4

9

 

 

 

 

 

5

شرعيات

13

 

 

 

1

2

10

1

1

11

 

 

 

 

 

6

طب

6

 

 

 

 

2

4

 

2

4

 

 

 

 

 

7

تعليم وتربيه

10

 

2

 

1

 

7

 

2

8

 

 

 

 

 

 

جمع كل

82

 

2

1

4

22

53

2

24

56

 

 

 

3

 

 

به فيصدي

 

 

%2.4

%1.2

%5

%27

64.4

2.4

%29

%68.6

 

 

 

 

 

 

 

 


پوهنتون البيروني

ضميمه شماره (3) ورق دوم

لست كمك هاي موسسات وتجار ملي وشركت ها

 

 

نام مؤسسه  يا

شركت تجار

شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عماريك بلاك ليليه نسوان دردوطبقه به ظرفيت 100 محصل

 

1389

يك خانم دنماركي بمام

بنام

 

6

 

1- خريداري ماشين آلات تشخيصيه براي پوهنئحي طب

2 - اعمار يك شبكه آبياري ساحه پوهنتون

3 - ترميم ليليه ها وتشناب ها به شمول انكشاف اتاق طعام ومسجد

4 -خريداري(       ) پايه كمپيوتر براي پوهنئحي ها

5 -خريداري ميزكار،كوچ،ميزمجلس وميز كمپيوتروفرش براي پوهنئحي تعليم وتربيه

6 - اهداي يك موتر اطفائيه.

7-اهداي يك جنراتورkw 400 ديزلي

8 – تجهيزات يك مركز انترنت به ظرفيت25 كمپيوتر

9 - اعطاي (        ) باب كانتينر غرض استفاده دفاتروديپوها

10 – اعمارقسمت با قيمانده ديواراحاطه ليليه نسوان

11 – كمك يك لابراتوار سول به پوهنئحي انجنيري

 

 

 

1389

و

1390

تجارملي، شركت ها واشخاص

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

پوهنتون البيروني

ضميمه شمارره(3) ورق اول

لست كمك هاي شركت ها و تجارملي واشخاص علم  دوست به پوهنتون بايد يا دآورشد  كه كمك هاي كمك كننده گان طوري بوده است كه خودشان بخشي ازكارهاي ساختماني را انجام داده اند ويا اينكه ازسر جمع پول جمع شده نزد خودشان به فرمايش پوهنتون جنس را خريداري و تسليم پوهنتون نموده اند. تمام اجناس دردفاتر جمع وقيد شده است.

تفصيل كمك ها

سال

نام شخص يامؤسسه يا شركت

شماره

مبلغ 50000 دالر بخاطر اعمارديوار احاطه پوهنتون

1383

 

محترم مارشال محمد قسيم فهيم

1

يك جنراتور ديزلي   70KW

2 – اعمار يك حوض ذخيره براي آبياري فارم هاي ازطريق GPFA  

3 – هموار كاري ساحات فارم هاي زراعت

4 – اعمار تعمير اداره فارم هاي زراعت

1385

1388

1390

PRTبگرام

2

 سه عراده  موتر فلاينگ كوچ

1382

بنياد مسعود شهيد

3

يك عرارده موتر لاري هينو

1383

محترم استاد سياف

4

1 – احداث فارم هاي جنگلات ،ميوه جات وسبزيجات

2 – كمك يك سولار پمپ بخاطر آبياري فارم هاي زراعت

3 – حفريك حلقه چاه  عميق  بخاطر آبياري فارم هاي زراعت

4 – يكتعداد كتب زراعتي به پوهنئحي زراعت كمك نموده است

5 – ايجاد تونل هاي پلاستيكي براي كشت يباتات

6 – زمينه سازي سفرهاي علمي براي محصلين

7- زمينه سازي ، تهيه بسنس پلان براي محصلين

 

1386

موسسه GPFA

5

اعمار يك ليليه نسوان در دوطبقه به ظرفيت 200 محصل

1389

يك خانم دنماركي بنام(                )

6

1- يك احداث فارم هاي جنگلات،ميوه جات وسبزي جات

2- كمك يك سولارپمپ بخاطر آبياري فارم ها

3- حفريك حلقه چاه عميق بخاطر آبياري فارم هاي زراعت

5- ايجاد تونل هاي پلاستيكي براي كشت نباتات

6- زمينه سازي تهيه سفرهاي بزنس پلان براي محصلين

1386

تجار ملي،شركت ها واشخاص

GPFA

7


 

پوهنتون البيروني

           ضميمه شماره 3 ورق سوم                              لست هاي موسسات،تجارملي

 

 

 

 

7

تجارملي،شركت ها وموسسات

1389 و 1390

 1. حق الزحمه سمستراول 1390استادان خارج كدر پوهنحئي ها.
 2. خريداري يك موتر امبولانس
 3. همچنان قراراست امسال(1390) يك تعداد كتب،سامان وموادلابراتواري وكمپيوتر،الماري كتاب وميزكمپيوتربراي پوهنتون خريداري نموده بخشي از حق الزحمه استادان خارج كدررا بپرازند.

8

يك موسسه پولندي بنام

1385

 1. يك چاه عميق بخاطر آب نوشيدني ليليه مركز حفر وشبكه آنرااعمارنمود.

9

ADT

مربوطPRTبگرام

 

1- كمك سامان ومواد يك لابراتواركوچك خاك شناسي.

2- يك لابراتواركوچك جفاظه نباتات.

3- ترينگ استادان دربخش هاي زراعتي.

4- ايجادگل خانه.

5- اعمار تعميرمديريت فارم.

6- اعماريك حوض ذخيره آب براي آبياري فارم ها

7- اعمارديواراحاطه قسمت شرقي پوهنتون.

10

SAAF

1389و 1390

در موردآموزش هاي علمي با پوهنحئي زراعت همكاري دارد.

11

DPK

1389و 1390

1-در بخش كتابخانه،ايجاد كلينك هاي حقوقي،ايجاد كورس هاي انگليسي ودايرنمودن محكمه تمثيلي با پوهنحئي هاي حقوق وشرعيات همكاري دارد.

2-يك تعدد چوكي براي محصلين پوهنحئي هاي حقوق وشرعيات كمك نمود.

 

 

پوهنتون البيروني

    ضميمه شماره(3)ورق چهارم                  لست كمك هاي موسسات،تجارملي وشركت ها

شماره

نام موسسه يا شركت يا تجارملي

سال

 

12

مركز حقوق اسيا

1389و 1390

در بخش سير علمي استادن وبورسهاي ماستري براي حقوق كمك مي نمائيد

13

گلوبل راتيش

1388  1389  1390

براي صنوف چارم پوهنحئي هاي حقوق شرعيات كورس هاي ستاژ رابراي يك سمستر دايرمي نمايد.

 

14

ايشيافونديشن

ازسال 1385   بدينسو

چندين بار كتاب به كتابخانه مركزي پوهنتون كمك نموده است.

15

سفارت جمهوري اسلامي ايران

1383

يك تعداد كتب دانشگاهي بزبان فاسي به پوهنتون كمك نموده است.

16

يك دختر امريكايي افغاني الاصل

 

يك تعداد كتب طبي به پوهنحئي طب كمك نموده است با الماري ها

17

مين پاكيATC

1389

يك عراده لاري كاماز به پوهنتون كمك نموده است.

 

نسرين گروز

1390

سه پايه مكروسكوب با سلايد وكورسلايد.

18

بانك جهاني

2011

از طريق برنامه SHEP-2مبلغ (                        ) دالرامريكايي غرض تقويت بخش هاي ذيل:

1- انكشاف و تقويت ظرفيت هاي مسلكي استادن

2- تجديد نظر برنصاب تعليمي

3- زير ساختهاي آموزشي وتدريسي

4- ريسرچ

5- بهبود اداره

6- توسعه تحصيلات عالي

7- تضمين كيفيت واعتبار دهي

قابل ياد آوريست كه درحدود%50پول فوق الزكر از طريق ادارهء SHEP بمصرف مي رسد وبا قي مانده طي سه به پوهنتون تخصيص داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

مربوط ضميمه شماره(4)

 


پوهنتون البيروني

ضميمه شماره(4) ورق اول                                                  مشخصات بعضي از تعميرات پوهنتون البيروني كه در ماسترپلان شامل است

شماره ماسترپلان

نام تعمير

تالار ها به ظرفيت هاي

اعمار شده ياخير

اتاق هاي درسي4.5×9

لابراتوارها وديپوهاي موادكيميايي

اتاق هاي استادن 4.5×4.4

دفاتر و تحويل خانه

كتابخانه

اتاق محافظ وچاي خانه

تشنابهاي عمومي مردانه وزنانه

300نفر

200نفر

100نفر

1

مسجدشريف

شامل پلان نيست بعدآ ياخارخ از پلان اعمار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

2

اداري(رياست ومعاونيت ها)

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

3

پوهنحئي انجنيري

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

4

پوهنحئي طب

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

5

پوهنحئي تعليم وتربيه

1

1

2

×

32

12

18

12

1

2

6

6

پوهنحئي ادبيات

1

1

2

×

24

2

16

12

1

2

6

7

پوهنحئي شرعيات

1

1

2

×

12

1

7

8

1

2

6

8

پوهنحئي حقوق

 

1

1

2

×

8

2

7

8

1

2

6

9

پوهنحئي زراعت

سنگ تهداب آن از طرف وزارت مواد مخدر گزاشته شده غيراز لابرتوار وادارات

8

 

 

 

10

جمنازيوم

شامل پلان نيست در دوره پلان بعدي

 

 

 

 

 

11

اديتوريوم

تالابه ظرفيت1000نفر

×

 

 

 

4

 

2

2

12

كافتريا

شامل پلان نيست در دوره بعدي

 

 

 

 

 

 

13

آشپزخانه وطعام خوري

براي 1000نفردرعين زمان

 

 

 

 

 

 

14

كلينك صحي

شامل پلان نيست در دورپلان بعدي

 

 

 

 

 

 

15

كودكستان

شامل پلان نيست در دورپلان بعدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           ضميمه شماره(4)ورق دوم                                                             پوهنتون البروني

مشخصات بعضي از تعميرات وساختمانهاي پوهنتون كه شامل ماستر پلان ميباشد.

شماره ماسترپلان

نام سا ختمان

تالار

اتاق رهايشي 5×10

اتاق مطالعه 100مترمربع

دفاتر اداري

اتاق مبصر

اتاق ملازمين

تشنابهاي عمومي

تحويلخانه

16

كتابخانه مركزي در دوطبقه

4مزاكره ومطالعه

نگهداري اثارناياب 1

مخزن كتاب 2

5

كتب ريفرش 1

2

2

2

17

سه بلاك ليله ذكور هربلاك

يك لابي×3

41×3

3×3

4

3×3

3×3

3×3

2×3

18

بلاك هاي فاميلي استادان

شامل پلان نيست در پلان بعدي

 

 

 

 

19

ليليه اناث

يك لابي

41

3

1

3

3

3

2

20

برج برق

شامل پلان نيست

 

 

 

 

 

 

21

حوض آب بازي

به ظرفيت 2000مترمربع آب

 

 

 

 

 

 

22

ميدانهاي سپورت

 

 

 

 

 

 

 

 

23

اتاق هاي گارد

قبلآساخته شده

 

 

 

 

 

 

 

24

ساحه سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

25

پاركينك ها

 

 

 

 

 

 

 

 

27

تصفيه خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ساحات انكشافي

 

 

 

 

 

 

 

 

29

پوسته خانه

قبلا ساخته شده

 

 

 

 

 

 

 

30

ورودي عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

31

خوابگاه ورزشكاران

شامل پلان نيست

 

 

 

 

 

 

 

32

ساحه سپورتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ضميمه شماره(5) ورق اول                                         پوهنتون البيروني

جدول نشاندهنده لابراتوارهاي ديپارتمنت هاي پوهنحئي ها وحالت موجودشان

پوهنحئي

ديپارتمنت

نام لابراتوار

مبلغ پيش بيني شده

ملاحظات

پوهنحئي تعليم وتربيه

ديپارتمنت فزيك رياضي

لابراتوار برق ومقناطيس

25000

 

لابراتوارميخانيك

25000

 

لابراتوارنورoptic

25000

 

لابراتوار حرارت

25000

 

لابراتوار ماليكولي وترموديناميك

25000

 

ديپارتمنت كيميا بيولوژي

لابراتوار كيميا عمومي

40000

 

لابراتواركيمياي غيرعضوي

40000

 

لابراتواركيمياي عضوي

4000

 

لابراتواركيمياي تحليلي

50000

 

لابراتوار هستولو جيكي

20000

 

لابراتوار بيولوجيكي

20000

 

ديپارتمنت تاريخ وجغرافيه

لابراتوار،نقشه ها وغيره براي اتاق جغرافيه

5000

 

پوهنحئي زراعت

ديپارتمنت علوم نباتي

لابراتوار حفاظه نباتات

12000

يك لابراتواركوچك فعلآ وجود دارد

لابراتوارخاك

12000

يك لابراتوار كوچك فعلآ وجود دارند.

لابراتوارجنگلات

10000

 

لابراتوارمايكروبيولوژي

12000

 

لابراتواراگرانومي

12000

 

هارتيكلچر

12000

 

ديپارتمنت علوم حيواني

تغذيه ياNutrition

30000

 

پوهنحئي انجنيري

ديپارتمنت سيول

الا ت سروي

10000

 

لابراتوار خاك

10000

 

لابراتواركانكريت يامقاومت مواد

10000

 

لابراتواراسفالت

10000

 

لابراتوارهايدروليك

10000

 

ديپارتمنت برق

لابراتوار برق

25000

 

 

لابراتوارالكترونيك

25000

 

پوهنحئي ادبيات

دري

لابراتوار زبان

20000

 

ژروناليزم

ستوديوژورناليزم

20000

 

 

 

 

ضميمه شماره(5) ورق دوم                                          پوهنتون البيروني

لابراتوار هاي پوهنحئي ها

پوهنحئي

ديپارتمنت

نام لابراتوار

مبلغ پيش بيني شده

ملاحظات

پوهنحئي حقوق

قضايي وحارنوالي

لابراتوار كريمنال تخنيك

20000

 

 

 

 

 

پوهنحئي طب

ديپارتمنت طب معا لجوي

لابراتوار مايكور بيولوژي

14000

 

لابراتوار پرازيتولوجي

14000

 

لابراتوارهستولوجي

14000

 

لابراتوارفزيالوجي

14000

 

لابراتوارپتالوجي

14000

 

لابراتواربيوشيمي

16000

 

لابراتواراناتومي

14000

 

 

 

جمعآ

700000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ضميه شماره (6)                                                                                    پوهنتون البيروني

معاونيت علمي

جدول نشاندهنده تعداد مجموعي محصلان واستادان پوهنحئي هاي هفتگانه پوهنتون البيروني از 200-20116

پوهنحئي ها

2011

2012

2013

2014

2015

2016

استاد

محصل

محصل

استاد

محصل

استاد

محصل

استاد

محصل

استاد

محصل

استاد

 

زراعت

12

357

401

16

453

18

498

19

480

19

480

19

 

ادبيات

20

503

640

26

787

31

889

36

955

38

955

38

 

انجنيري

8

416

478

19

535

21

591

24

611

24

600

24

 

حقوق

13

348

402

16

450

18

495

20

480

20

480

20

 

شرعيات

13

463

507

19

493

19

493

19

480

19

480

19

 

طب

6

246

304

12

364

15

424

17

445

18

450

18

 

تعليم وتربيه

10

پري

225

465

18

705

28

848

34

960

38

1080

43

 

داخل خدمت

355

595

24

653

26

720

29

720

29

720

28

 

مجموعه

82

2913

3792

150

4440

176

4958

198

5129

205

5245

210

 

 

 

 

 


جدول نشان دهنده تعداد استادان پوهنحئي ها در رتبه هاي علمي مختلف درجه هاي تحصيلي محتلف از 2011-2014

درجه هاي تحصيلي

رتبــــــــــــه هـــــــاي علمــــــــــــــــــــــي

 

پوهنئحي

ليسانس

ماستر

دوكتورا

پوهيالي

پوهنيار

پوهنمل

پوهندوي

پوهنوال

پوهاند

7

4

1

7

4

__

1

­­__

__

تعداد موجود 2011

زراعت

10

5

1

9

5

1

 

1

 

تعداد مورد نظر2012

11

5

2

9

6

3

 

 

 

تعداد مودرنظر2013

6

7

6

7

7

4

 

 

1

تعداد مورد نظر2014

13

7

 

14

6

 

 

 

 

تعداد موجود 2011

ادبيات

16

8

2

16

9

1

 

 

 

مورد نظر2012

16

11

4

16

12

3

 

 

 

مورد نظر 2013

12

18

6

10

20

6

 

 

 

مورد نظر 2014

4

4

__

4

4

­­__

__

__

__

2011

انجنيري

14

5

 

13

5

1

 

 

 

2012

15

6

 

13

6

2

 

 

 

2013

14

8

2

12

8

4

 

 

 

2014

9

4

 

7

4

2

 

 

 

2011

حقوق

11

5

 

5

7

2

2

 

 

2012

12

6

 

4

9

3

2

 

 

2013

9

11

2

3

11

4

2

 

 

2014

11

1

1

10

2

1

 

 

 

2011

شرعيات

17

1

1

12

5

2

 

 

 

2012

14

4

1

8

8

3

 

 

 

2013

5

12

2

3

11

4

1

 

 

2014

4

2

 

4

2

 

 

 

 

2011

طب

10

2

 

10

2

 

 

 

 

2012

13

2

 

13

2

 

 

 

 

2013

9

6

2

9

6

2

 

 

 

2014

8

2

 

7

 

1

 

2

­­__

2011

تعليم وتربيه

16

2

 

14

1

 

1

1

1

2012

26

2

 

24

1

 

1

1

1

2013

24

8

2

29

1

 

1

1

2

2014

56

25

2

53

22

4

1

2

 

مجموعه موجود2011

جمع كل پوهنئحي ها

 

94

20

2

79

34

7

3

2

1

مجموعه موجود2012

107

36

3

88

44

14

3

1

1

مجموعه موجود2013

79

70

22

73

64

24

4

1

3

مجموعه موجود2014

ضميمه شماره (7) پيشبيني

ضميمه شماره (8)

جدول نشانده معاشات استادان پوهنتون البيروني درسالهاي2012-2013 و2014

 

معاش سالانه

معاش ماهوار يكنفز

تعداد

رتبه علمي

سال ها

30624000

480000

40000

1

پوهاند

2012

840000

35000

2

پوهنوال

1080000

30000

3

پوهندوي

2184000

36000

7

پوهنمل

8976000

22000

34

پوهنيار

17064000

18000

79

پوهيالي

36972000

480000

40000

1

پوهاند

2013

420000

35000

1

پوهنوال

1080000

30000

3

پوهندوي

4368000

36000

14

پوهنمل

11616000

22000

44

پوهنيار

19001800

18000

88

پوهيالي

43452000

1440000

40000

3

پوهاند

2014

420000

35000

1

پوهنوال

1440000

30000

4

پوهندوي

7488000

36000

24

پوهنمل

16896000

22000

64

پوهنيار

15768000

18000

73

پوهيالي

111048000AF.

 

 

 

 

$.2220960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بايد متزكرشد كه چون پوهنتون البيروني جديدالتاْ سيس است،ازيكطرف تعداد استادان درحال حاضر پوره نبوده ازطرف ديگراكثراستادان جديدالتقرربوده وريشته هاي علمي وردجه تحصيلي پايين درميان شان بيشتر است وظرف سه سال آينده تحصيلات عالي به درجه دوكتورا وهم براي ماستري و هم چنان ترفيع برتبه هاي علمي بالا تر براي همه ميسر نبودهس بلكه تاسال هاي 2015 و2016 امكانات ترفيعات برتبه هاي علمي بالا ترو درجه تحصيلات عالي بيشتر ممكن خوابود.

همچنان به همگان معلوم است كه شورع سال عيسوي باشروع سال تعليمي پوهنتونها تقريباًّ سه ماه تفاوت دارد كه درمحاسبات اندكي تفاوت هايي را به جودمي آورد.

 

 

 

         ضميمه شماره(9)

Per annum educational costs for M.sc ad phD students  in UAS GKVK Bangalore India

SI. No

The details of fees and other expenditure for Student

US$ per student

1

Academic fee per year and Group Health Insurance

250

2

Institutional Economic fee

4000

3

Traveling costs to and from India

800

4

Living allowance, Hostel maintaince charges

800

5

Stationary charges

300

6

TOTAL

6150

 

Apart from this, you can maintain the research costs well. It is 1800 US dollar per student.

The above budgets is only for one year, so that.

For M.Sc Program it is double (for tow years, 12300) +1800 =1400

For P.hD program it is triple (For three years, 18450) + 1800 = 20250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                             جدول پيش بيني شده سال هاي 1391الي 1393    ضميمه شماره(10)

جمع مبلغ افزودي

جمع افزودي

سال

مبلغ افزودي

جمع مبلغ

سال

اصل معاش في ماه

مجموع

افزودي درسال

اصل تشكيل

بست ها

سال 1391

326400

000

سال

000

326400

سال

27200 افغاني

يك نفر

ندارد

يك نفر

بست اول

2428800

000

سال

000

2428800

سال

18400 افغاني

11 نفر

ندارد

11نفر

بست دوم

2028000

000

سال

000

2028000

سال

13000 افغاني

13 نفر

ندارد

13نفر

بست سوم

5346000

000

سال

000

445500

سال

9900 افغاني

45 نفر

22نفر

23نفر

بست چهارم

6432000

000

سال

000

6432000

سال

8000 افغاني

67 نفر

33نفر

34نفر

بست پنجم

312000

000

سال

000

312000

سال

6500 افغاني

4 نفر

ندارد

4نفر

بست ششم

1612800

000

سال

000

1612800

سال

5600 افغاني

24 نفر

ندارد

24 نفر

بست هفتم

6780000

000

سال

000

6780000

سال

5000 افغاني

113 نفر

36نفر

77نفر

بست هشتم اجير

25266000

مجموع مبلغ سال اول

 

 

 

 

 

 

326400

000

سال

000

326400

سال

27200 افغاني

يك نفر

ندارد

يك نفر

بست اول

 

2428800

000

سال

000

2028800

سال

18400 افغاني

11 نفر

ندارد

11نفر

بست دوم

 

2028000

000

سال

000

2028000

سال

13000 افغاني

13 نفر

ندارد

13 نفر

بست سوم

 

6434400

183000

سال

500

6296400

سال

9900 اففغاني

53 نفر

30 نفر

23 نفر

بست چهارم

 

7706400

122400

سال

300

7584000

سال

8000 افغاني

79 نفر

45 نفر

34 نفر

بست پنجم

 

324000

12000

سال

250

312000

سال

6500 افغاني

4 نفر

ندارد

4 نفر

بست ششم

 

1684800

72000

سال

250

1612800

سال

5600 افغاني

24 نفر

ندارد

24 نفر

بست هفتم اجير

 

8616000

36000

سال

100

8580000

سال

5000افغاني

143 نفر

36 نفر

107

بست هشتم اجير

 

29548800

مجموع مبلغ سال دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                              جدول پيش بيني شده سال هاي 1391 الي1393 جدول ضميمه(10) ورق دوم

326400

000

سال

000

326400

سال

27200 افغاني

يك نفر

ندارد

يك نفر

بست اول

 

2428800

000

سال

000

2428800

سال

18400 افغاني

11 نفر

ندارد

11نفر

بست دوم

 

2028000

000

سال

000

2028000

سال

13000 افغاني

13 نفر

ندارد

13 نفر

بست سوم

 

7047600

276000

سال

1000

564300

سال

9900 افغاني

57 نفر

34 نفر

23 نفر

بست چهارم

 

8404800

244800

سال

600

8160000

سال

8000 افغاني

85 نفر

51 نفر

34 نفر

بست پنجم

 

324000

12000

سال

250

312000

سال

6500 افغاني

4 نفر

ندارد

4 نفر

بست ششم

 

1656000

43200

سال

150

161800

سال

5600 افغاني

24 نفر

ندارد

24 نفر

بست هفتم اجير

 

9686400

86400

سال

200

9600000

سال

5000 افغاني

160 نفر

36 نفر

124 نفر

بست هشتم اجير

 

326400

000

سال

000

326400

سال

27200 افغاني

يك نفر

ندارد

يك نفر

بست اول

 

2428800

000

سال

00

2428800

سال

18400 افغاني

11 نفر

ندارد

11 نفر

بست دوم

 

2028000

000

سال

00

2028000

سال

13000 افغاني

13 نفر

ندارد

13 نفر

بست سوم

 

31902000

مجموع مبلغ سال سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول پيش بيني شده تشكيل سه(3)ساله پوهنتون البيروني به شما تقديم است.