پوهنځی تعلیم و تربیه

پوهنحْی تعلیم وتربیه  به سال 1389 تا سیس شد شامل دیپارتمنت های ( ریاضی وفزیک ، تاریخ وجغرافیه، کیمیا وبیولوژی وعلوم دینی ) است  هدف آن بلندبردن  سویه علمی  معلمان وتربیه معلمان مسلکی به  معارف کشور می باشد .

رییس پوهنحْی : پوهیالی عبدالقادر وهاب

استادان شامل کادر علمی : ( 5 )

استادان خارج کادر (6)

تعداد محصل داخل ( معلمان ) ( 355 )، ازجمله (308) ذکور و(47 ) آن اناث می باشد .

فارغان صنوف 12 که ازطریق کانکور به این پوهنحْی معرفی گردیده اند تعداد شان به ( 225 ) محصل می رسد که ازجمله ( 195 )، تن ذکور متباقی (30 ) تن اناث می باشد .

امکانات آموزشی مانند سایر پوهنحْی دراین پوهنحْی نیز موجود می باشد .

کتابخانه با کمیت مجموعی (3000 ) جلد کتاب دربخش های مختلف موجود است .

تجهیزات از قبیل کمپیوتر ، پرینتر وماشین دراختیار پوهنحْی قرارداشته ومورد استفاده قراردارد .