تاریخچه و اهداف

تاریخچه پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنحی تعلیم وتربیه در سال 1389 در چوکات پوهنتون البیرونی رسمآ ایجاد گردید، این پوهنحی از آغاز تاسئیس در دو بخش قبل از خدمت ( پری سرویس) و داخل خدمت( آن سرویس) و در هفت دیپارتمنت محصل می پذیرد. محصلین پری سرویس از طریق کانکور عمومی وزارت محترم تحصیلات عالی از فارغان  لیسه ها و محصلین صنوف چهاردهم دارالمعلمین ها که به حیث معلم ایفای وظیفه می نماید، به اساس سپری نمودن امتحان کانکور اختصاصی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی طبق لایحه به صنف دوم یا سوم پوهنحی معرفی می گردند. درسال 1391 صنوف چهاردهم داخل خدمت فارغ و در سال 1392 محصلین پری سرویس فارغ وبه جامعه تقدیم شدند، که این پروسه الی اکنون ادامه دارد.

 

مرام واهداف پوهنحی

طوریکه همه میدانیم پیشرفت وانکشاف جوامع انسانی بصورت عموم در تمام بخشهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره به دانش مربوط می باشد. کسب اساسی و تختصصی  درتمام بخشهای مورد نیاز یک جامعه به تعلیم وتربیه افراد آن  جامعه بستگی دارد.

در کشور عزیز ما افغانستان که در اثر جنگ های تحمیلی در پهلوی سایر سکتورها سکتور تعلیم وتربیه  چه درسطح  معارف وچه در سطح تحصیلات عالی آسیب شدید دیده، که به بازسازی ونوسازی شدیدآ احتیاج دارد. گرچه بعداز به میان آمدن اداره موقت تا حال در اثر کمک های جامعه بین المللی تعمیرات یک تعداد مکاتب مجددآ اعمار گردیده و تعداد متعلمین مکاتب نسبت به گذشته ها افزایش  قابل ملاحظه نموده است. مگر متاسفانه، کیفیت دروس مکاتب به علل زیادی از جمله کمبود معلمین لایق، ورزیده  ومسلکی خیلی ها پائین می باشد. معلم واستاد یکی از ارکان تعلیم وتربیه به شمار رفته ، پرنمودن خلائیکه از ناحیه کمبود معلم بمیان آمده است بزودی وبه آسانی میسر نمی باشد. تازمانیکه سکتور معارف و تعلیم وتربیه  بهبود پیدا نکند، بهبود آوردن در سایر سکتورها محال و ناممکن پنداشته می شود. از همین سبب است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام پوهنتونهای کشور ایجاد پوهنحی های تعلیم وتربیه را از اولویت ها شمرده و خوشبختانه اکثریت قاطع پوهنتون ها از جمله پوهنتون البیرونی دارای پوهنتحی تعلیم وتربیه می باشد.

مرام اصلی پوهنحی تعلیم وتربیه، آموزش وپرورش  معلمین مسلکی، لایق و ورزیده درتمام رشته های علوم انسانی  وعلوم طبیعی به سطح معیاری لیسانس، به نیازهای معارف کشور می باشد. البته بعد ازعمار زیربناهای فزیکی وتدارک کتاب، سامان ومواد لابراتواری وغیره تسهیلات آموزشی واز همه مهمتر پوره نمودن استادان با درجه های تحصیل بالا ورتبه های علمی بلند، در تمام رشته های نظر، میخواهیم این پوهنحی به پوهنتون ارتقا نماید.

به ترتیب ذیل معرفی تعلیم وتربیه :

نام پوهنحی تعلیم وتربیه

سال تاسئیس1389 هه ش

دارای هفت دیپارتمنت

-        دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی

-        دیپارتمنت تاریخ

-        دیپارتمنت جغرافیه

-        دیپارتمنت کیمیا

-        دیپارتمنت ریاضی

-        دیپارتمنت فزیک