پوهنحْی زبان وادبیات

رئیسپوهنحْی زبان وادبیات: پوهنمل رویدا احمدی  

محترم رویدا احمدی  فرزند انجنیر اسلام الدین رئیس پوهنحی زبان وادبیات، اولین استاد خانم این پوهنحی، در یک خانواده روشنفکر و متدین در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا ، دیده به جهان گشوده است. تعلیمات ابتداییه ومتوسطه  را در لیسه نسوان جبل السراج، دوره لیسه را در مکتب نسوان بی بی حوا شهر پلخمری ولایت بغلان به اتمام رسانید.  بعد از سپری نمودن موفقانه راهی  دوره آزمون کانکور با بلند ترین نمره به پوهنتون پولتخنیک کابل موفق گردید، اما به خواست خانواده به پوهنحی زبان وادبیات دانشگاه کابل تبدیل نمود، و تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته زبان وادبیات پارسی دری به درجه عالی ادامه داد.

محترم رویدا احمدی رئیس پوهنحی زبان وادبیات در سال 1383 شامل کادر علمی پوهنتون البیرونی گردید، که تا اکنون در  این سمت  به حیث رئیس پوهنحی زبان و ادبیات، ایفای وظیفه می نماید. وی افتخار دارد که اولین دختر خانم در این پوهنتون می باشد، وراه ادامه تحصیل را برای سایر دختر خانم ها باز نمود. از جانب محترم تا حال شش مقاله علمی در مجله علمی پوهنتون و مجله علمی حراسان در اکادمی علوم افغانستان به چاپ رسیده است. و سه مقاله با دو کتاب آماده چاپ دارد. 

پوهنحْی زبان وادبیات درسال 1381 خورشیدی تاسیس شده است وتعداداعضای کادر علمی آن به  (24 )می رسد. چهار دیپارتمنت ذیل را دارد :

 1- دیپارتمنت پارسی دری

2- دیپارتمنت عربی

3- دیپارتمنت زبان انگلیسی

4- دیپارتمنت پشتو

درپوهنحْی زبان وادبیات شورای علمی، کمیته نظم دسپلین، کمیته امتحانات وکمیته توزیع بورس  فعال می باشد . این پوهنحْی ازسال 1386 الی سال 1389 تعداد ( 256  فارغ و به جامعه تقدیم نموده است  ورییس آن محترم پوهنمل رویدا احمدی می باشد .

  • دیپارتمنت پارسی دری

این دیپارتمنت با تاسیس پوهنحْی ادبیات شروع به فعالیت کرده هم اکنون دارای ( 7 ) عضو  کادرعلمی دارد. هدف ازتاسیس این دیپارتمنت، پرورش محققان ، منتقدان ،ادیبان ونویسنده گان درزمینه ادب وفرهنگ کشور، و تربیت بهترین آموزگاران درزمینه های ادب می باشد.

  • دیپارتمنت پشتو

این دیپارتمنت با درنظرداشت ضرورت های عینی جامعه ونیاز مبرم به افراد مسلکی درزبان پشتو واینکه پشتو یکی از دوزبان ملی کشور می باشد درسال 1388 درچوکات پوهنحْی ادبیات تاسیس ومورد منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی قرارگرفت  هم اکنون محصلان آن تا صنف سوم ارتقا نموده اند وتعداد اعضای کادرعلمی آن به 2 می رسد .هدف آن رفع نیازمندی های تحصیلات عالی ومعارف دربخش استادان مسلکی دراین رشته می باشد .

  • دیپارتمت زبان انگلیسی

با تاسیس پوهنحْی زبان وادبیات، این دیپارتمنت درچوکات آن گنجانیده شده وشروع به فعالیت نموده است هدف این دیپارتمنت تربیه متخصصان دررشته های زبان انگلیسی است که زبان انگلیسی،   ازجمله زبان های بین المللی می باشد درآینده می توانند فارغان این رشته  تدریس زبان  انگلیسی را درتمام پوهنتون ها ومکاتب مربوط معارف به عهده بگیرند .

  • دپیارتمنت ژورنالیزم

این دیپارتمنت ازتاسیس پوهنحْی ادبیات آغاز به فعالیت نموده وتعداد اعضای کادرعلمی آن به (7 ) تن می رسد ، هدف آن تربیه روزنامه نگاران حرفه ای بوده تا حقایق جامعه را به گونه درست آن برملا وروشن سا خته ودرتوسعه وترقی کشور مصدر خدمت واقعی گردند .