مقام ریاست

مقام ریاست: رویدا احمدی

محترم رویدا احمدی  فرزند انجنیر اسلام الدین رئیس پوهنحی زبان وادبیات، اولین استاد خانم این پوهنحی، در یک خانواده روشنفکر و متدین در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا ، دیده به جهان گشوده است. تعلیمات ابتداییه ومتوسطه  را در لیسه نسوان جبل السراج، دوره لیسه را در مکتب نسوان بی بی حوا شهر پلخمری ولایت بغلان به اتمام رسانید.  بعد از سپری نمودن موفقانه راهی  دوره آزمون کانکور با بلند ترین نمره به پوهنتون پولتخنیک کابل موفق گردید، اما به خواست خانواده به پوهنحی زبان وادبیات دانشگاه کابل تبدیل، و تحصیلات عالی خویش را تا مقطع ماستری در رشته زبان وادبیات پارسی دری به درجه عالی ادامه داد.

محترم رویدا احمدی رئیس پوهنحی زبان وادبیات در سال 1383 شامل کادر علمی پوهنتون البیرونی گردید، که تا اکنون در  این سمت  به حیث رئیس پوهنحی زبان و ادبیات، ایفای وظیفه می نماید. وی افتخار دارد که اولین دختر خانم در این پوهنتون که، راه ادامه تحصیل را برای سایر دختر خانم ها باز نموده است. از جانب محترم تا حال شش مقاله علمی در مجله علمی پوهنتون و مجله علمی خراسان در اکادمی علوم افغانستان به چاپ رسیده است. و سه مقاله با دو کتاب آماده چاپ دارد.