تقسیم اوقات

تقسیم اوقات سمستر (اول )دیپارتمنت (  انگلیسی  ) ( پوهنحی زبان وادبیات ) سال 1394

صنف چهارم

صنف سوم

صنف دوم

صنف اول

تاریخ

روز های هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

مریم جان

ایثاری

ترجمه

دوشنبه 5 اسد

ایثاری

هارون

نگارش

دوشنبه 5 اسد

هارون

مریم جان

میتودولوژی

سه شنبه 6 اسد

عبدالودود

ناصح

دستور زبان

6 اسد

سه شنبه

نوریه جان

هارون

نگارش

چهارشنبه 7

هارون

ایثاری

اصول تدریس

چهار شنبه 7 اسد

مومنه جان

الهام

پشتو

پنجشنبه 8 اسد

نوید احمد

سدید

ثقافت اسلامی

8 اسد

پنجشنبه

پیمان

ایثاری

اصول تحقیق

شنبه 10

نوید احمد

عبدالودود

محاوره

شنبه 10

صدیق

سلیمان

گرامر

یکشنبه 11 اسد

ایثاری

نوریه جان

خوانش

11 اسد

یکشنبه

ایثاری

پیمان

زبانشناسی

دوشنبه 12

نوریه جان

پیمان

زبانشناسی

دوشنبه 12

ایثاری

عبدالودود

محاوره

سه شنبه 13 اسد

عبدالودود

سلیمان

نگارش

13 اسد

سه شنبه

هارون

نوریه جان

خوانش

چهارشنبه 14

عبدالودود

سلیمان

اصول ترجمه

چهارشنبه 14

نوید احمد

ناصح

دستور زبان

پنجشنبه 15 اسد

هارون

عبدالودود

محاوره

15 اسد

پنجشنبه

صدیق

پیمان

گرامر

شنبه 17

صدیق

جویا

بیداگوژی

شنبه 17

سلیمان

نوریه جان

خوانش

یکشنبه 18 اسد

مریم جان

غلام صدیق

اساسات

18 اسد

یکشنبه

مریم جان

صدیق

ادبیات

دوشنبه 19

سلیمان

ثافب

ثقافت اسلامی

دوشنبه 19

هارون

صمیم

ثقافت اسلامی

سه شنبه 20 اسد

ایثاری

نوید احمد

گرامر

20 اسد

سه شنبه

 

زمری

ثقافت اسلامی

شنبه 24

بیمان

نوید احمد

خوانش

چهار شنبه 21 اسد

عبدالودود

هارون

نگارش

پنجشنبه 22 اسد

بهیر

الهام

پشتو

22 اسد

پنجشنبه

 

 

 

 

نوریه جان

صدیق

ادبیات

شنبه 24

 

 

 

یکشنبه 25 اسد

عبدالودود

خالد

تاریخ تمدن

25 اسد

یکشنبه

 

 

 

 

مریم جان

نوید احمد

گرامر

دوشنبه 26

 

 

 

سه شنبه 27 اسد

 

 

 

27 اسد

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جویا

روانشناسی

پنجشنبه 29

 

 

 

29 اسد

پنجشنبه

تقسیم اوقات سمستر (اول )دیپارتمنت (  پشتو  ) ( پوهنحی زبان وادبیات ) سال 1394

صنف چهارم

صنف سوم

صنف دوم

صنف اول

تاریخ

روز های هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

معصوم

درانی

نظم متون

دوشنبه 5 اسد

الهام

اصولی

تدریس

دوشنبه 5 اسد

بهیر

الهام

فلکلور

سه شنبه 6 اسد

درانی

سلیمان

کمپیوتر

6 اسد

سه شنبه

الهام

بهیر

ادب تاربخ

چهارشنبه 7 اسد

بهیر

ثافب

ثقافت اسلامی

چهارشنبه 7 اسد

الهام

سدید

ثقافت اسلامی

پنجشنبه 8 اسد

الهام

بهیر

ادب تاربخ

8 اسد

پنجشنبه

الهام

درانی

لیکوالی

شنبه 9 اسد

الهام

بهیر

نحو

شنبه 9 اسد

معصوم

بهیر

ادبیات عرفان

یکشنبه 11 اسد

بهیر

الهام

فنون ادبی

11 اسد

یکشنبه

معصوم

درانی

نری ادبیات

دوشنبه 11 اسد

درانی

معصوم

ژباره

دوشنبه 11 اسد

الهام

بهیر

ادب تاریخ

سه شنبه 13 اسد

الهام

بهیر

ادب پوهنه

13 اسد

سه شنبه

بهیر

الهام

ادبی فنون

چهارشنبه 14 اسد

الهام

بهیر

مقایسوی ژب پوهنه

چهارشنبه 14 اسد

بهیر

ناصح

دستور زبان

پنجشنبه 15 اسد

بهیر

درانی

ژب پوهنه

15 اسد

پنجشنبه

درانی

معصوم

خوشحال پیژندنه

شنبه 17 اسد

بهیر

جویا

پیداگوژی

شنبه 17 اسد

درانی

مریم جان

انگلیسی

یکشنبه 18 اسد

الهام

درانی

نظم متون

18 اسد

یکشنبه

الهام

بهیر

نحو

دوشنبه 19 اسد

معصوم

درانی

گرامر

دوشنبه 19 اسد

معصوم

درانی

نظم متون

سه شنبه 20 اسد

درانی

مریم جان

انگلیسی

20 اسد

سه شنبه

درانی

معصوم

کره کتنه

چهارشنبه 20 اسد

 

 

 

 

الهام

جویا

روانشناسی

پنجشنبه 22 اسد

بهیر

خالد سدید

تاربخ تمدن

22 اسد

پنجشنبه

الهام

زمری

ثقافت اسلامی

شنبه 24 اسد

 

 

 

 

بهیر

خالد

تاریخ معاصر

یکشنبه 25 اسد

الهام

ناصح

دستور زبان

25 اسد

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

الهام

درانی

فونیتکس

سه شنبه 27 اسد

الهام

سدید

ثقافت

27 اسد

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

معصوم

درانی

گرامر

پنجشنبه 29 اسد

 

 

 

29 اسد

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

بهیر

فایق

عربی

شنبه 31 اسد

 

 

 

 

 

 

تقسیم اوقات سمستر (اول )دیپارتمنت (   دری  ) ( پوهنحی زبان وادبیات ) سال 1394

صنف چهارم

صنف سوم

صنف دوم

صنف اول

تاریخ

روز های هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

نسرین جان

ناصح

تاریخ تحول

دوشنبه 5 اسد

نسرین جان

زرمینه جان

واژه شناسی

دوشنبه 5 اسد

مهر داد

جبران

صرف

سه شنبه 8 اسد

ناصح

خالد

تاریخ معاصر

8 اسد

سه شنبه

جبران

مهر داد

تاریخ ادبیات

چهارشنبه  اسد 7

واصفی

ناصح

زبانشناسی

چهارشنبه  اسد 7

واصفی

سدید

ثقافت اسلامی

پنجشنبه 11 اسد

واصفی

نسرین جان

درست نویسی

11 اسد

پنجشنبه

احمدی

واصفی

سبک شناسی

شنبه 10 اسد

یسنا

احمدی

تاریخ ادبیات

شنبه 10 اسد

نسرین جان

یسنا

متون نظم

یکشنبه 13 اسد

یسنا

واصفی

مبادی زبان

13 اسد

یکشنبه

زرمینه جان

نسرین جان

ادبیات عرفان

دوشنبه 12 اسد

مهر داد

جبران

صرف

دوشنبه 12 اسد

ناصح

جویا

بیداگوژی

سه شنبه 15 اسد

واصفی

یسنا

کلیات مسایل

15 اسد

سه شنبه

واصفی

احمدی

نقد ادبی

چهار شنبه 14 اسد

ناصح

نسرین جان

متون نظم

چهار شنبه 14 اسد

واصفی

فایق

عربی

پنجشنبه 18 اسد

ناصح

خالد

تاریخ تمدن

18 اسد

بنجشنبه

مهر داد

جبران

نحو

شنبه 17

زرمینه جان

واصفی

فنون ادبی

شنبه 17

جبران

مهر داد

تاریخ ادبیات

یکشنبه 20 اسد

بهیر

الهام

بشتو

20 اسد

یکشنبه

واصفی

یسنا

نگارش

دوشنبه 19

ناصح

ثافب

ثقافت اسلامی

دوشنبه 19

نسرین جان

مریم جان

انگلیسی

سه شنبه 22 اسد

واصفی

ناصح

متون نظم

22 اسد

سه شنبه

جبران

مهر داد

نظریه ادبی

چهار شنبه 21

 

 

 

چهار شنبه 21

مومنه جان

الهام

بشتو

پنجشنبه 25 اسد

زرمینه جان

مریم جان

انگلیسی

25 اسد

پنجشنبه

ناصح

زمر ی

ثقافت اسلامی

شنبه 24

 

 

 

شنبه 24

نسرین جان

زرمینه جان

متون ادبی

یکشنبه 27 اسد

ناصح

سدید

ثقافت اسلامی

27 اسد

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یسنا

واصفی

فلکلور شناسی

سه شنبه 29 اسد

ناصح

جویا

روانشناسی

29 اسد

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم جان

زرمینه جان

آواشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسیم اوقات سمستر (اول )دیپارتمنت (  عربی ) ( پوهنحی زبان وادبیات ) سال 1394

صنف دوم

صنف اول

تاریخ

روز های هفته

ممیز

استاد

مضمون

ایام هفته

ممیز

استاد

مضمون

فایق

زربخش

تاریخ ادب

دوشنبه 5 اسد

هدایت

فایق

صرف

5/5/1394

 

دوشنبه

زربخش

فایق

صرف

پنجشنبه 8 اسد

فایق

هدایت

نحو

10/5/1394

شنبه

ایق

زربخش

تفسیر

یکشنبه 11 اسد

زربخش

فایق

قواعد املا

13/5/1394

سه شنبه

فایق

زربخش

نصوص

پنجشنبه 15 اسد

هدایت

فابق

محاوره

17/5/1394

شنبه

فایق

نظری

نحو

یکشنبه 18 اسد

فایق

سدید

ثقافت اسلامی

20/5/1394

سه شنبه

فایق

محمد محسن

محاوره

چهارشنبه 21 اسد

فایق

ناصح

دستور زبان

24/5/1394

شنبه

فایق

صمیم

ثقافت اسلامی

شنبه 24 اسد

ذربخش

الهام

بشتو

26/5/1394

دوشنبه

زربخش

مریم

انگلیسی

دوشنبه 26 اسد

فایق

خالد

تاریخ تمدن

29/5/1394

پنجشنبه

فایق

جویا

روانشناسی

پنجشنبه 29 اسد