پوهنحْی حقوق وعلوم سیاسی

رییس پوهنحْی: پوهنمل ذبیح الله قریشی

سال تاسیس : 1377 مطابق با سال تاسیس پوهنتون

استادان شامل کادر علمی ( 14 )

استادان خارج کادر علمی ( 5 )

تعداد محصلان (348 ) ازجمله (329 )  آن ذکور و( 19 )  آن اناث می باشد .

تعداد فارغان از سال 1383 الی 1389 به ( 296 ) محصل می رسد .

امکانات آموزشی: همین اکنون پوهنحْی حقوق وعلوم سیاسی درتعمیر اداری پوهنتون دورس یومیه شان را به پیش برده و ازامکانات نسبتاً خوب برخوردار می باشد .وصنف های درسی با ظرفیت 40 الی 80 تن محصل آماده می باشد . امکانات دیگر ازقبیل کمپیوتر، پرینتر وماشین فوتو نیز دراختیار این پوهنحْی قرارداشته وهمه روزه مورد استفاده قرار دارد .

دیپارتمنت هایی که درپوهنحْی فعال می باشد عبارت است :

 1- اداری ودیپلماسی .

2- قضایی وحْارنوالی

3- حقوق عامه .