پوهنحْی شرعیات

 پوهنحْی شرعیات سال 1377 درچوکات این پوهنتون تاسیس شد . یکی از پوهنحْی های فعال این پوهنتون بوده که هدف ازتاسیس  آن تربیه کادر های متخصص دررشته های فقه وعلوم اسلامی می باشد وبه اساس ضرورت مبرم جامعه وتقاضا وپیشنهاد علمای ولایات پروان، کاپیسا وپنجشیر تاسیس  شده است .اساتید این پوهنحْی دررتبه های علمی پوهنمل، پوهنیار وپوهیالی قرارداشته علاوه ازتدریس مضامین پوهنحْی، درپوهنحْی های دیگر این پوهنتون مضمون ثقافت اسلامی را نیز تدریس می نمایند .

رییس پوهنحْی : پوهنمل الحاج عبداالراقع حلیمی .

استادان شامل کادر علمی آن به ( 10 ) تن می رسد

استادان خارج کادرعلمی (  10  )

تعداد دیپارتمنت های این پوهنحْی ، سه دیپارتمنت ذیل می باشد.

1- فقه وقانون

2- تعلیمات اسلامی

3- ثقافت اسلامی

تعداد محصل : ( 463)، که ازجمله ( 422 ) آن ذکور وتعداد ( 41 ) نفردیگر اناث می باشد .

تعداد فارغ : ازسال 1381 الی سال 1389 به تعداد ( 347 ) محصل می رسد .

امکانات آموزشی وشرایط خوب آموزشی با تجهیزات( کمپیوتر ، فوتو کاپی وپرینتر ) آماده می باشد وهم اکنون پوهنحْی شرعیات دروس یومیه اش را درمنزل دوم تعمیر اداری پوهنتون درهفت صنف درسی که گنجایش 40 الی 80 نفر محصل را دارا می باشد به پیش می برد .

کتابخانه : کتابخانه مسلکی با موجودیت ( 5200 ) جلد کتاب مختلف مورد استفاده محصلان قراردارد.