کمیته های علمی

 

هیات رهبری دانشکده انجینری بمنظور بهبود امور تحصیلی کمیته های ذیل را ایجاد نموده است:

شورای علمی دانشکده انجینری در راس همه کمیته ها قرار دارد

شورای علمی

----------------------------

کمیته های فعال  :

  1. کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات: وظیفه این کمیته فراهم اوری تسهیلات و خدمات تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات
  2. کمیته تضمین کیفیت : وظیفه این کمیته بر رسی از امور تدریس و کیفیت آن است که در جریان یک سیمستر سه بار استادان این دانشکده مورد ارزیابی قرار میگیرند
  3. کمیته امتحانات: برگزاری شفاف و عادلانه امتحانات  نظارت دقیق از ان و همچنان اعلان نتایج امتحانات در سطح دانشکده انجینری
  4. کمیته  ورزشی و امور فرهنگی: برگذاری تورنمت های ورزشی سمینار های علمی، نوشتن مقالات علمی و غیره کارهایی آکادمیک .
  5. کمیته نظم و دسپلین : وظیفه این کمیته برقراری نظم در دانشکده میباشد.
  6. کمیته صحی:ارایه معلومات در مورد حفظ الصحه ومراعات نظافت در محوطه دانشگاه.
  7. کمیته مبارزه علیه فساد اداری: وظیفه این کمیته ارایه راهکارها برای مبارزه علیه فساد اداری در سطح دانشکده میباشد.