دیپارتمنت انجنیری سیول

دیپارتمنت انجینری سیول

---------------- (1)--------------------
 
ایمل ادرس: ce@au.edu.af

پوهنیارانجینر عبد الحسیبب جهش  

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری ابیاری

حوزه تحقیق: Irragation Systems, rrigation & Water Resources Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

ماستری در انجینری آبیاری از تاجیکستان)

ایمیل ادرس:

hasib.jahish@au.edu.af

مبایل:

---------------- (2)--------------------

پوهنیارانجینر هارون سروری  

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری ابیاری

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

ماستری در انجینری سیول از تاجیکستان

ایمیل ادرس:

haroon.sarwari@au.edu.af

مبایل:

---------------- (3)--------------------

پوهنیارانجینر محمد اکرم رادفر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

ماستری در انجینری سیول از روسیه

ایمیل ادرس:

akram.radfar@au.edu.af

---------------- (4)--------------------

 

پوهیالی انجینر متعال مبشر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:

حوزه تحقیق:

تحصیلات:

ایمیل ادرس:

mutaal.mubashir@au.edu.af

مبایل:

---------------- (5)--------------------

پوهیالی انجینر ذبیح الله بهزاد رسولی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Brigde Constructions

حوزه تحقیق:Brigde Constructions

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف ماستری سیول در انستیوت تکنالوژی ناگویا جاپان

ایمیل ادرس:

behzad.rasoli@au.edu.af

مبایل:

---------------- (6)--------------------

پوهیالی انجینر حمید فقیرزاده

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:

حوزه تحقیق:

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون البیرونی

ایمیل ادرس:

hamid.faqirzada@au.edu.af

مبایل:

---------------- (7)--------------------

پوهیالی انجینر محمد ولید واحدی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: مدیریت ساختمان 

حوزه تحقیق: Structural design and construction management

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

walid.wahidi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (8)---------------------

پوهیالی انجینر پاینده انوری

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  Transportation Engineering

حوزه تحقیق: Transportation Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

payenda.anwari@au.edu.af

مبایل:

---------------- (9)--------------------

پوهیالی انجینرمحمد شعیب قمر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:Transportation Engineering

حوزه تحقیق: Transportation Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف ماستری سیول در پوهنتون گجرات هندوستان

ایمیل ادرس:

shuaib.qammer@au.edu.af

مبایل:

---------------- (10)--------------------

پوهیالی انجینر میرصبغتت الله صاحبزاده

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Urban Planning and Architecture

حوزه تحقیق: Urban Planning and Architecture

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

sebghatullah.sahebzada@au

.edu.af

مبایل:

---------------- (11)--------------------

پوهیالی انجینر ناصر صدیقی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق: Dame & Brigde Constructions

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

naser.sediqi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (12--------------------

پوهیالی انجینر عین الله 

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق: Dame & Brigde Constructions

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف ماستری سیول در پوهنتون پولتخنیک کابل

ایمیل ادرس:

ainullah@au.edu.af

مبایل:

---------------- (13)--------------------

پوهیالی انجینرشیرخان سلیمانخیل

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

ایمیل ادرس:

shirkhan.qudusi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (14--------------------

پوهیالی انجینر علاوالدین سلیم

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

alawudin.salim@au.edu.af

مبایل:

---------------- (15)--------------------

پوهیالی انجینر واحده فروتن

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Urban Planning and Architecture

حوزه تحقیق: Urban Planning and Architecture

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

waheda.frotan@au.edu.af

مبایل:

 

--------------------------------------