تاریخچه و اهداف

 

تاریخچه دانشکده انجنیری

پوهنحْی انجنیری همزمان با تاسیس پوهنتون به سال 1377 تاسیس وبه فعالیت آغاز کرد  درابتدا دارای یک دیپارتمنت (‌سیول ) بود، دیپارتمنت  انجینری برق  و الکترونیکس در سال 1389 درچوکات این پوهنحْی منظور گردیده است .

پوهنځی انجنیری  دارای سه دیپارتمنت میباشد.

۱: دیپارتمنت انجینری برق و الکترونیکس

۲: دیپارتمنت انجینری سیول

۳: دیپارتمنت آبیاری

درسال 1393 دیپارتمنت کمپیوتر ساینس برای سال 1394 پیشنهاد شده است و در اینده نزدیک دیپارتمنت های مهندسی و انرژی هم در نظر است تا ایجاد شود.

ریس دانشکده:

                  پوهنمل انجینر عبدالمتین "حقبین"

-------------------------------------

معاون ریاست  دانشکده:

پوهنیار انجینر عبدالمستعان "شمس"

--------------------------

آمرین دیپارتمنت ها:

پوهنیار انجینر احمد یاسر

آمر: (دیپارتمنت برق و الکترونیکس)

------------------------

پوهنیار انجینر عبدالحسیب "جهش"

امر: ( دیپارتمنت سیول)

( دیپارتمنت سیول)

 

استادان :

دانشکده انجینری در حال حاضر دارای  (۲۱) استاد کادری دارد که دارای درجه تحصیل ذیل می باشد.

۱: ۳ داکتر(درکشور ها جاپان، عربستان سعودی و ترکیه مصروف دوره دوکتورا می باشند)

۲: ۳ تن ماستر 

۳: 8 تن لیسانس (3 تن درکشور های هند، جاپان و افغانستان (پوهنتون پلیتخنیک) مصروف دوره ماستری می باشند)

محصلین:

فعلآ دانشکده انجینری  دانشگاه البیرونی  دارای (416) تن محصل میباشد که  (4 ) تن آَن اناث و بقیه ( 412 ) تن ذکورمی باشد.  پوهنځی انجینری البیرونی از تاسیس تا ح1389 (226   )تن فارغ داده،که ( 3 )  تن ان اناث و( 223) تن ذکورمی باشد.

اهداف ومقاصد:

رول پوهنځی انجنیری درساختن وباسازی تعمیری، سیستمی، و انرژی افغانستان.

 تربیت کادرهای مسلکی در سکتور انجنیری سیول، انجینری برق، انجینری الکترونیکس، انجینری کمپیوتر، انجینری مخابرات و مهندسی  وتقدیم انجنیران سیول، انجینران برق، انجینران الکترونیکس، انجینران کمپیوتر، انجینران مخابرات و مهندسین به سکتورهای انکشاف ساختمانی شهری و دهات، انرژی و برق، تکنالوژی معلوماتی و مخابرات کشور عزیز ما افغانستان.

پلان انکشافی :

۱: پیشنهاد دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در سال 1393 و ایجاد ان در سال 1394

۲: پوهنځی انجنیری پلان دارد،که رشته های دیپارتمنت برق و الکترونیکس که عبارتند از (انجینری برق، انجینری الکترونیکس، انجینری مخابرات و انجینری کمپیوتر)  رادرچوکات کاری خویش برجسته و فربه نماید،زیراکه  در قرن 21 به این رشته های اینجینری نهایت ضرورت وقت می باشد.

۳: فعال نمودن مرکزتکنالوجی معلوماتی و ارتباطات (IT Engineering & Communication Center ) درچوکات پوهنځی انجنیری.

۴:فعال نمودن مرکز زلزله سنج درچوکات پوهنځی انجنیری

۵. ایجاد لابراتوار های تحقیقی برای رشته های انجینری برق، انجینری الکترونیکس، انجینری مخابرات و انجینری کمپیوتر

۶. طرح و ایجاد دیتابیس و کمپیوترایزیشن ساختن امورات اداری دانشکده

۷. طرح و ایجاد توامیت های علمی با پوهنتون های معتبر جهان

۸.راه اندازی زبان انگلیسی به حیث زبان مفردات (Setting English Language as a Language of Instructions)

۹: بلند بردن ظرفیت تحصیلی استادان تا سطح دوکتورا و مافوق دوکتورا  در 15 سال اینده

۱۰. ایجاد پروگرام ماستری درسال( 2024 ) در پوهنحی انجینری

 

تحلیل قوت ،ضعف،جانسهاوخاطرات پوهنځی انجنیری

قوت   :                

۱: موجودیت استادان مسلکی وباتجربه

۲:اعمارتعمیرجدید پوهنځی انجنیری

۳:عملی نمودن سیستم کردیت

۴:عملی نمودن کریکولم درسی جدید که استاندررجهانی دارد.

۵.به تعداد (10 ) صنف درسی، اتاق کنفرانس، کمپیوتر، پرینتر، ماشین فوتوکاپی ،پروجکتور وکتابخانه با ( 3000) جلد کتاب به لسان های دری وانگلیسی .

ضعف :

۱: کمبوداستادان دارنده تحصیلات عالی(داکتر)

۲:معرفی محصلین ازطریق امتحان کانکورکه دارای سویه پاین می باشند.

۳: کمبودمواد درسی

۴: عدم تکنیشن های ماهر

۵: کمبود استادان

۶: تشکیل نامناسب پوهنځی انجنیری که مانع استخدام وتقرر استادان می شود

۷. نداشتن لابراتوار های معیاری در رشته های انجینری برق، انجینری الکترونیکس، انجینری مخابرات و انجینری کمپیوتر

چانس ها :

۱: توامیت علمی با پوهنځی انجینری پوهنتون کابل

خطرات

۱: تکمیل نه شدن لابراتوارها

۲:عدم توجه به ظرفیت ازطرف وزارت ومعرفی محصلین به پوهنځی

۳: تبدیلی داخلی ازپوهنځی های دیګر

۴: عدم موجودیت سامان آلات لابراتواری دربعضی مضامین

۵.  نداشتن توامیت با پوهنتون های جهان

ارتباطات:

آدرس ایمیل:engineering@au.edu.af

شماره تلفن:   492362 744  Tel: +93

آدرس وب سایت :http://au.edu.af/fa/page/7357/7677