دیپارتمنت انجنیری آبیاری

دیپارتمنت آبیاری

 

 

پوهنیارانجینر عبد الحسیبب جهش  

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری ابیاری

حوزه تحقیق: Irragation Systems, rrigation & Water Resources Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

ماستری در انجینری آبیاری از تاجیکستان)

ایمیل ادرس:

hasib.jahish@au.edu.af

مبایل: