استادان و کارمندان

 

اعضای کادر علمی پوهنحی انجیری به اساس رتب علمی و حروف (الف تا ی ) مرتب و ذکر گردیده اند

 

 

              رییس پوهنحی انجینری

                  پوهنمل انجینر عبدالمتین حقبین 

         دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

         سب دیپارتمنت: انجینری برق

          حوزه تحقیق:  Electrical Power Distribution, Energy Systems

         تحصیلات:  ماستری در انجینری برق از پوهنتون تخنیکی دوشنبه  تاجیکستان 

        ایمیل ادرس: mateen.haqbeen@au.edu.af

       ایمیل مقام ریاست: engineering@au.edu.af

 

---------------- (1)--------------------

آمر دیپارتنمنت انجینری برق و الکترنیکس

ایمل ادرس مقام آمریت : eee@au.edu.af

پوهنیار انجینر احمد یاسر هموار

دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

سب دیپارتمنت: انجینری برق

حوزه تحقیق: Solid state Electronics, Energy Systems

تحصیلات:

ماستری در انجینری برق از پوهنتون تخنیکی دوشنبه  تاجیکستان

ایمیل ادرس:

yasir.hamwar@au.edu.af

---------------- (2)--------------------

پوهنیار انجینر عبدالمستعان شمس

دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

سب دیپارتمنت: انجینری برق

حوزه تحقیق: Electrical Automation

تحصیلات: 

ماستری در انجینری برق از پوهنتون تخنیکی دوشنبه  تاجیکستان

فعلا مصروف دوره دوکتورا انجینری برق در کشور عربستان سعودی

ایمیل ادرس:

mustaan.shams@au.edu.af

مبایل:

---------------- (3)--------------------

    

  پوهنیار انجینر جواد احمد حقبین  

 دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

  سب دیپارتمنت: انجینری کمپیوتر و مخابرات

 حوزه تحقیق:

 1. ارتباطات شبکه برق هوشمند
 2. مهندسی نسل اینده انترنت و شبکه های مخابراتی
 3. سیستم های حمل و نقل  هوشمند (انتلیجنت ترانسپورتیش سیستم)
 4. پروتوکول های ارتباطات موثر(انرژی ایفشینسی)
 5. شبکه های بی سیم حسگر 
 6. پروتوکل و سگنال های مخابراتی
 7. هوش مصنوعی

       Energy Effecient Communication Protocols, Intelligent Transportation System, Future Internet Architecture, Wireless   Sensor Networks and AI

 تحصیلات:

 1. لیسانس از رشته کمپیوترساینس فاکولته انجینری پوهنتون ننگرهار
 2. ماستری از انجینری کمپیوتر و مخابرات فاکولته انجینری پوهنتون واسدا توکیوجاپان 
 3. فعلا مصروف فراگیری دوره دوکتورا انجینری کمپیوتر در فاکولته انجینری انستیتوت تکنالوژی ناگویا  شهر ناگویا کشور جاپان

 

  ایمیل ادرس:

  jawad.haqbeen@au.edu.af

  مبایل: 81803670155 00

---------------- (4)--------------------

پوهیالی انجینرعمر شریف   

دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

سب دیپارتمنت: انجینری برق

حوزه تحقیق: Electrical and Electronics Engineering

تحصیلات:

لیسانس در انجینری برق و الکترونیک از پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

omar.sharif@au.edu.af

مبایل:

---------------- (5)--------------------

پوهیالی انجینر ایوب خان

دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

سب دیپارتمنت: انجینری الکترونیک

حوزه تحقیق: Electronics Engineering

تحصیلات:

لیسانس در انجینری برق و الکترونیک از پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

ayoub.rafi@au.edu.af

مبایل:

 

 •  
---------------- (1)--------------------
 
ایمل ادرس مقام آمریت : ce@au.edu.af

پوهنیارانجینر عبد الحسیبب جهش  

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:Irrigation Systems 

حوزه تحقیق: Irrigation Systems & Water Resources Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

ماستری در انجینری آبیاری از تاجیکستان 

ایمیل ادرس:

hasib.jahish@au.edu.af

مبایل:

---------------- (2)--------------------

پوهنیارانجینر هارون سروری  

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

ماستری در انجینری سیول از تاجیکستان

در حال فراه گیری  برنامه دوکتورا انجینری ساختمانی در کشور ترکیه

ایمیل ادرس:

haroon.sarwari@au.edu.af

مبایل:

---------------- (3)--------------------

پوهنیارانجینر محمد اکرم رادفر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

ماستری در انجینری سیول از روسیه

ایمیل ادرس:

akram.radfar@au.edu.af

---------------- (4)--------------------

 

پوهیالی انجینر متعال مبشر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:

حوزه تحقیق:

تحصیلات:

ایمیل ادرس:

mutaal.mubashir@au.edu.af

مبایل:

---------------- (5)--------------------

پوهیالی انجینر ذبیح الله بهزاد رسولی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Structural and seismic design Engineering

حوزه تحقیق:Structure Seismic behavior and Bridge design

 تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف برنامه ماستری انجینری سیول در فاکولته انجینری انستیوت تکنالوژی ناگویا جاپان

ایمیل ادرس:

behzad.rasoli@au.edu.af

مبایل:

---------------- (6)--------------------

پوهیالی انجینر حمید فقیرزاده

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:

حوزه تحقیق:

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت  انجینری سیول پوهنحی انجینری پوهنتون البیرونی

ایمیل ادرس:

hamid.faqirzada@au.edu.af

مبایل:

---------------- (7)--------------------

پوهیالی انجینر محمد ولید واحدی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: مدیریت ساختمان 

حوزه تحقیق: Structural design and construction management

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

walid.wahidi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (8)---------------------

پوهیالی انجینر پاینده انوری

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  Transportation Engineering

حوزه تحقیق: Transportation Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

payenda.anwari@au.edu.af

مبایل:

---------------- (9)--------------------

پوهیالی انجینرمحمد شعیب قمر

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:Transportation Engineering

حوزه تحقیق: Transportation Engineering

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف برنامه ماستری انجینری سیول در پوهنتون تخنیکی گجرات کشور هندوستان

ایمیل ادرس:

shuaib.qammer@au.edu.af

مبایل:

---------------- (10)--------------------

پوهیالی انجینر میرصبغتت الله صاحبزاده

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Urban Planning and Architecture

حوزه تحقیق: Urban Planning and Architecture

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

sebghatullah.sahebzada@au

.edu.af

مبایل:

---------------- (11)--------------------

پوهیالی انجینر ناصر صدیقی

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق: Dame & Bridge Constructions

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

naser.sediqi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (12--------------------

پوهیالی انجینر عین الله 

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق:

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت سیول پوهنتون البیرونی

فعلا مصروف ماستری انجینری سیول در پوهنتون پولتخنیک کابل

ایمیل ادرس:

ainullah@au.edu.af

مبایل:

---------------- (13)--------------------

پوهیالی انجینرشیرخان سلیمانخیل

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: انجینری سیول

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنتون البیرونی

ایمیل ادرس:

shirkhan.qudusi@au.edu.af

مبایل:

---------------- (14--------------------

پوهیالی انجینر علاوالدین سلیم

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت:  

حوزه تحقیق:  

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت انجینری سیول پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

alawudin.salim@au.edu.af

مبایل:

---------------- (15)--------------------

پوهیالی انجینر واحده فروتن

دیپارتمنت: انجینری سیول

سب دیپارتمنت: Urban Planning and Architecture

حوزه تحقیق: Urban Planning and Architecture

تحصیلات:

لیسانس از دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجینری پوهنتون کابل

ایمیل ادرس:

waheda.frotan@au.edu.af

مبایل:

---------------------------------------------------
 
کارمندان اداری دانشکده انجینری

عبدالحمید

بست: مدیر تدریسی

تحصیلات:

 

ایمیل ادرس:

teaching.engineering@au.edu.af

مبایل:

-----------------------------------

احمد فهیم

بست: مدیر اجراییه

تحصیلات:

 

ایمیل ادرس:

teaching.engineering@au.edu.af

مبایل:

 

--------------------------------------

عکس یادگاری استادان پوهنحی انجینری البیرونی با  استادان پوهنحی انجینری پوهنتون کابل