دانشجویان مقطع لیسانس

دانشجویان مقطع لیسانس پوهنحی انجنیری

تحت کار است!

 

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۳

      

 اسم:                                             اسم:

 ولد:                                             ولد:

 دیپارتمنت:سیول                        دیپارتمنت:

 پوهنحی:انجنیری                            پوهنحی:انجنیری 

 سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

 ایمل آدرس:                                 ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۴

                  

 اسم:اميد حدّي                              اسم:سید میر آغا "معنوی

 ولد:عبدالرسول                               ولد:سید محمد یاسین

 دیپارتمنت:انجنيري سيول                            دیپارتمنت:انجنيري سيول

 پوهنحی:انجنیری                             پوهنحی:انجنیری 

 سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۸-۱۳۸۴                        سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۸-۱۳۸۴

 ایمل آدرس:omid.haddi@gmail.com             ایمل آدرس:tm124000@yahoo.com

                  

 اسم:عبدالعزیز حنیف                                               اسم:ی

 ولد:محمد زمان                                             ولد:

 دیپارتمنت:انجنیري سيول                                   دیپارتمنت:انجنیري سيول

 پوهنحی:انجینری                                           پوهنحی:انجینری 

 سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۸-۱۳۸۴                        سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۸-۱۳۸۴

 ایمل آدرس:azizibrahimi1@gmail.com           ایمل آدرس:tm124000@yahoo.com

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۵

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۶

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۷

      

 اسم:عبدالله "بهمنش"                                            اسم:

 ولد:عبدالقدير                                             ولد:

 دیپارتمنت::انجنيري سيول                       دیپارتمنت:

 پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۷-۱۳۹۱                         سال شمولیت:۱۳۸۳

 ایمل آدرس:ab_behmanish@yahoo.com                                  ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:انجنيري سيول                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۸

      

 اسم:  ضیأاحمد "فقیری"                                          اسم:

 ولد: گل احمد                                             ولد:

 دیپارتمنت:  انجنیری سیول                       دیپارتمنت:

 پوهنحی:انجنیری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۸-۱۳۹۲                             سال شمولیت:۱۳۸۳

 ایمل آدرس:  ziaahmad.faqiri@crida.gov.af                                ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۸۹

      

اسم: صمیدآغا                                            اسم:

ولد: سیدآغا                                             ولد:

دیپارتمنت:سیول                       دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت/فراغت:۱۳۸۹-۱۳۹۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس: samidagha_danish@yahoo.com                                  ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۰

      

اسم:محمد حارث                                            اسم:

ولد:محمد آصف                                             ولد:

دیپارتمنت: سیول                       دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت/فراغت:۱۳۹۰-۱۳۹۴                        سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:eng.hares.sohraby@gmail.com                                  ایمل آدرس:

 

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۱

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم: حامد                                            اسم:

ولد:صالح محمد                                              ولد:

دیپارتمنت: برق و الکترونیک                       دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۹۲                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:معالجوی                          دیپارتمنت:معالجوی

پوهنحی:طب                                  پوهنحی:طب

سال شمولیت:                               سال شمولیت:1391

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۴

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۹۴                         سال شمولیت:۱۳۹۴

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۵

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۹۵                         سال شمولیت:۱۳۹۵

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس: