لابراتوارها و کتابخانه

Osce Station :

ایجاد سیستم بین الملی Osce Station برای اولین بار در افغانستان در پوهنحی  طب پوهنتون البیرونی توسط الحاج پوهنوال دوکتور محمد فرید "برنایار"  رییس پوهنتون البیرونی ایجاد گردیده و بطور عملی مورد استفاده محصلین این پوهنحی قرار گرفته است.