مقام ریاست

مقام ریاست

 

 

لیست روسای دانشکده اقتصاد

شماره

اسم

تاریخ تصدی بست

01

پوهیالی

01.06.2001 - 07.06.20

02

پوهنیار 

 

03

 

پوهنمل 

 

از ۲۰۱۰ الی اکنون