دانشجویان مقطع لیسانس

دانشجویان مقطع لیسانس پوهنحی اقتصاد

تحت کار است!

 

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۳

 

      

اسم: رحمت الله بخشی                                            اسم:

ولد: محمد اکبر                                             ولد:

دیپارتمنت:اداره و مدیریت تشبثات                       دیپارتمنت:

 پوهنحی:اقتصاد                              پوهنحی:اقتصاد  

سال شمولیت:۱۳۹۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:rahmatullahbakhshi@gmail.com                                  ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                           دیپارتمنت:م 

 پوهنحی:اقتصاد                                   پوهنحی:اقتصاد  

سال شمولیت:                               سال شمولیت:1391

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

 پوهنحی:اقتصاد                            پ پوهنحی:اقتصاد  

سال شمولیت:۱۳۸۳                         سال شمولیت:۱۳۸۳

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۴

      

اسم:                                             اسم:

ولد:                                              ولد:

دیپارتمنت:                        دیپارتمنت:

پوهنحی:انجینری                            پوهنحی:انجینری 

سال شمولیت:۱۹۴                         سال شمولیت:۱۳۹۴

ایمل آدرس:                                   ایمل آدرس:

--------------------

دانشجویان مقطع لیسانس سال تحصیلی ۱۳۹۵

      

 اسم: ذبیح الله                                            اسم:

 ولد: عبدالهادی                                              ولد:

 دیپارتمنت:اداره ومدیریت تشبثات                        دیپارتمنت:

 پوهنحی:اقتصاد                            پوهنحی:انجینری 

 سال شمولیت:۱۳۹۵                         سال شمولیت:۱۳۹۵

 ایمل آدرس: zabihullahahmadi745@gmail.com                                  ایمل آدرس: