پوهنحی زراعت

پوهنحْی زراعت به سال 1377 درچوکات این پوهنتون تاسیس شده  است.

رییس پوهنحْی : پوهنیار فضل الرب آریا 

استادان شامل کادرعلمی : ( 11 )

استادان خارج کادر علمی ( 7 )

این پوهنحُی دارای دودیپارتمنت می باشد :

  1. دیپارتمنت علوم نباتی
  2. دیپارتمنت علوم حیوانی .

تعداد محصلان : ( 354 ) محصل که ازجمله ( 349 ) آن  ذکور وتعداد ( 5 ) آن اناث

تعدادفارغ ازسال 1383 الی 1389 ( 435 ) محصل .

صنف درسی : (9) صنف درسی دراختیار این پوهنحْی قراردارد .

کتابخانه : تعداد ( 2700 ) جلد کتا ب مختلف دراین پوهنحْی موجود می باشد .

تجهیزات : اتاق کنفرانس، مرکز کوچک کمپیوتر با (10 ) پایه کمپیوتر،  پرینتر ؤماشین فوتو کاپی .

الف-  دیپارتمنت علوم نباتی

این دیپارتمنت اولین دیپارتمنتی است  که با تاسیس پوهنحْی زراعت ایجاد گردیده وهدف از ایجاد آن :

- تربیه کارشناسان فنی ومسلکی .

- آشنایی با سیستم های مدرن وپیشرفته زراعتی .

- آشنا سا ختن افراد با روشهای جدید تربیه وپرورش نباتات مزروعی .

- تلاش جهت بلندبردن کمیت وکیفیت محصولات زراعتی .

ب- دیپارتمنت علوم حیوانی

دیپارتمنت علوم حیوانی، دومین دیپارتمنت است که همزمان با تاسیس پوهنحْی زراعت به فعالیت آغاز نموده است هدف از تاسیس این دیپارتمنت .

- تربیه کارشناسان فنی ومسلکی .

- آشنائی با سیستم های مدرن پرورش حیوانات .

- استفاده از روش های جدید تربیه وپرورش .

- بلندبردن کمیت وکیفیت محصولات حیوانی ازقبیل شیر، ماست، مسکه، پنیر وغیره .