مقام ریاست

مقام ریاست 

 

 

 

لیست روسای دانشکده زراعت

شماره

اسم

تاریخ تصدی بست

01

پوهیالی 

01.06.2001 - 07.06.20

02

پوهنیار 

 

03

 

پوهنمل فضل اریا

 

از    الی اکنون