همکاری ها و روابط علمی

همکاری ها و روابط علمی:

به سال 1387 موسسه USAID   دربخش آموزش زبان انگلیسی وآموزش پروگرام های کمپیوتر، پوهنحْی های حقوق وشرعیات را کمک کرده که این کمک برای مدت شش ماه دوام داشته وبا دیگر نهادها وموسسات خارجی کدام روابط علمی وجود نداشته ودرداخل کشور با پوهنتون های ( پوهنتون کابل، تعلیم وتربیه کابل، پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولیتخنیک کابل ) همکاری وروابط علمی دارد .

شبانه :

بخش شبانه پوهنحْی حقوق وشرعیات به سال 1389 ازطرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظورشد  به سال 1390 به کار آغاز خواهدکرد  وفورمه های شمولیت درامتحان برای واجدین شرایط توزیع گردید واولین امتحان کا نکو ر بخش شبانه بتاریخ 15 میزان سال 1390 از حدود (1020 ) داوطلب به حضور داشت هیات با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی، ولایت کاپیسا وهیات رهبری پوهنتون البیرونی موفقانه اخذ گردید.

انجمن فارغان :

 تاکنون درپوهنتون، انجمن فارغان فعال نشده است.کوشش برای فعال سازی آن جریان دارد.

کار یابی فارغان این پوهنتون نسبتآ خوب است فارغان پوهنحْی های این پوهنتون درادارات دولتی وموسسات غیر دولتی مصروف کار می باشد .

پوهنتون بعداز فراغت، با فارغان بنابر ضرورت ارتباط برقرار می کند که برقراری به نفع پوهنتون ما ، به خصوص درجلب کمک وهمکاری موسسات دولتی وغیر دولتی به پوهنتون شده است.