مجله علمی تحقیقی

مجله علمی تحقیقی

شرایط پذیرش مقالات علمی:

 

 1. مجلۀ البیرونی یک مجلۀ علمی، تحقیقی است که صاحب امتیاز آن پوهنتون البیرونی می باشد و تحت نظر هیات تحریر که توسط شورای علمی دانشگاه انتخاب می شوند، فعالیت می نماید.
 2. در این مجله تنها مقالات علمی و تحقیقی به چاپ می رسد.
 3. مقالات به تشخیص هیات تحریر به اشخاص دارای صلاحیت اکادمیک جهت تقریظ فرستاده می شود.
 4. هیات تحریر با درنظر داشت نظر مساعد تقریظ دهنده جهت چاپ، مقالۀ مورد نظر را برای چاپ قبول می کند، در صورتی که:
 • موضوع تکراری نبوده و قبلاً چاپ نشده باشد.
 • مقاله طور معیاری تحریر شده باشد، خلاصۀ آن به زبان انگلیسی بوده و از اغلاط تایپی، املایی و انشایی مبرا باشد.
 • تعداد مآخذ حد اقل از هشت کمتر نبوده، حد اکثر جدید و دارای اعتبار علمی باشد.
 • به مقالات تحقیقی اولویت داده می شود.
 • مقالات در دونسخۀ تایپی همراه با کاپی الکترونی به ادارۀ مجله رسماً تسلیم داده شود.
 • مقالات باید از طرف اعضای شورای دیپارتمنت و اعضای شورای علمی دانشکده مربوطه مورد تآیید قرار گرفته باشد.
 • مقالات را که تقریظ دهنده و یا هیت تحریر غیر قابل چاپ تشخیص دهند به چاپ نرسیده و به نویسنده مسترد نخواهد شد.

 

تاریخچۀ پوهنتون البیرونی

پوهنتون البيرونی به اساس پيشنهاد يك عده استادان و فرهنگيان منطقه از جانب قهرمان ملي كشور شهيد احمد شاه مسعود در زمان مقاومت تاسيس گرديد .

سپس تشكيل اين دانشگاه از جانب رئیس دولت اسلامی افغانستان شهيد استاد برهان الدين ربانی در چوكات وزارت معارف وقت رسمآ منظور و مورد تایید قرار گرفت.

بعد از انجام يك سلسله كارهای مقدماتی از قبيل ساختن تشكيل دانشگاه و ثبت نام يك تعداد استادان و غيره، مجلس موسسان دانشگاه در ماه دلو 1377هجری شمسی در جبل السراج تدوير و روی سه مسالۀ عمدۀ ذيل بعد از بحث های همه جانبه فيصله به عمل آوردند.

 1. مقر پوهنتون
 2. نام پوهنتون
 3. رئیس پوهنتون

1 – مقر دانشگاه ساحه فابريكه نساجی گلبهار تعيین گرديد؛ به دليل آنكه فابريكه مذكور به خاطر فعال نبودن آن می توانست ضروريات دانشگاه را تا يك مدتی مرفوع سازد و ساحۀ آن هم بسيار وسيع بوده و برای گشت و گزار محصلان آزاد و مناسب  می باشد. همچنان از شفاخانۀ نساجی به حيث شفاخانۀ كادری و نیز از لابراتوارها و تاسيسات كانكريت ريزی و غيرۀ آن، دانشکده های مربوطه می توانستند در آينده استفاده نمايند.

2 – در مورد نام دانشگاه هم فيصله شد تا بنام يكی از شخصيت های علمی كشور نام گذاری شود كه در نتيجه البيرونی مناسب ترين نام برای دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت.

3 محترم پوهنمل عبدالمالك " هموار" استاد پيشين پوهنحی ساينس دانشگاه كابل كه تا حال كار های مقدماتی را نيز پيش برده است به حيث ریيس دانشگاه البيرونی تعيين گرديد.

اعضای مجلس موُسسان:

 1. محترم محمد يونس قانونی رییس امور ولايات وقت به حيث رئيس مجلس
 2. محترم دكتور عبدالحي الهی
 3. محترم محمد الياس ذره سر پرست وزارت معارف دولت اسلامی وقت
 4. محترم سارنوال عبدالمحمود دقيق آمر جبهۀ پنجشير
 5. محترم آمر صاحب بسم الله محمدی
 6. محترم عبدالمالك هموار
 7. محترم فضل احمد عظيمی قوماندان اوپراتيفی جبهات كاپيسا
 8. محترم داكتر حقبين معاون ولايت كاپيسا
 9. محترم پوهنيار عنايت الله بليغ استاد پيشين پوهنحُی شرعيات پوهنتون كابل
 10. محترم مولوی محمد صادق صادقی
 11. محترم مولوی عبدالرافع عليمی
 12. محترم پوهنمل داکتر محمد نعیم شریف استاد پیشین فاکولته زراعت پوهنتون کابل
 13. محترم دوکتور عبدالرب کوهستانی
 14. محترم مولوی كرامت الله صديق
 15. محترم عبدالقادر وهاب

بعد از آن دانشگاه اقدام بكار های ذيل نمود:

 1. تعيین يك عده اشخاص در بست ها به خاطر آغاز كار در اسرع وقت.
 2. ترميم تعميراتی كه برای دفاتر اداری، تدريسی و ليلیه مد نظر بود.
 3. آمادگی برای امتحان كانكور .
 4. جلب استادان بيشتر.
 5. تهيۀ كتاب های مآخذ برای استادان و لكچر نوت ها.

اشخاص ذيل در بست های مورد نظر تعيین گرديدند:

 1. محترم پوهنيار عنايت الله بليغ به حيث معاون علمی دانشگاه .
 2. محترم پوهنيار مرزا محمد به حيث معاون اداری دانشگاه ( قبلآ معاون اداری دانشگاه بلخ ).
 3. محترم كرامت الله صديق به حيث مدير امور محصلان.
 4. محترم عبد القادر وهاب به حيث مدير استادان.

روئسای فاکولته ها

 1. محترم پوهنمل داكتر محمد نعيم شريف به حيث رئیس دانشکدۀ زراعت.
 2. محترم عبدالرافع عليمی به حيث رئیس دانشکدۀ شرعيات.
 3. محترم داكتر مرزا محمد رجا به حيث رئيس دانشکدۀ طب.
 4. محترم عبدالحبيب حامی به حيث رئيس دانشکدۀ تعليم و تربيه .
 5. محترم پوهنوال عبدالسلام ظفری به حيث رئيس دانشکدۀ انجینری
 6. محترم سيف الله ضيایی به حيث رئيس دانشکدۀحقوق .

بعد از آنكه ترميم تعميرات به پايان رسيد از تقریباً يك هزار متقاضی، امتحان كانكور اخذ و جمعآ به تعدا 450 نفر محصل در دانشکده های شش گانه جذب گرديد، برعلاوۀ  تعداد ذكرشده محصلانی كه از ساير دانشگاه ها آمده بودند به رويت كارت هويت شان پس از غور و علم آوری به حيث جديد الشمول پذيرفته شدند كه به شمول آنها جمعآ تعداد جديد الشمولان بالغ بر 600 نفر گرديد.

همچنان هژده نفر از دانشگاه های ديگر به رويت كارت هايشان در صنف اول دانشکدۀ طب پذيرفته شده و شامل دروس گرديدند.

دانشگاه رسمآ به تاريخ 8 ثور 1378 ذريعۀ محترم پوهاند استاد عبدالرب رسول سياف و محمد يونس قانونی سر پرست امور ولايات وقت به نمايندگی از دولت، افتتاح و دروس به شكل بسيار منظم و با علاقمندی خاص شروع گرديد.

نخستین استادان پوهنتون

استادان دانشکدۀ شرعيات

 1. محترم پوهیالی محمد صادق صادقی استاد سابق دانشگاه دعوت و جهاد.
 2. محترم پوهنيار عنايت الله بليغ استاد سابق پوهنتون كابل.
 3. محترم مولوی عبدالرافع عليمی ليسانس دانشگاه اسلامی.
 4. محترم مولوی كرامت الله صديق ليسانس دانشگاه دعوت و جهاد.
 5. محترم مولوی غلام ايشان استاد شرعيات.
 6. محترم مولوی محمد آصف عارف ماستر علوم دينی.
 7. محترم مولوی شيرين آقا معنوی.
 8. محترم مولوی امين الدين مظفری ليسانس دانشگاه اسلامی.
 9. محترم مولوی عبدالمالك ضيايی.
 10. محترم مولوی شمس الله ليسانس دانشگاه اسلامی.
 11. محترم مولوی محبوب الرحمن ليسانس دانشگاه اسلامی.
 12. محترم ولی الله لبيب .
 13. محترم صبغت الله غياثی ليسانس شرعيات.
 14. محترم عبد البصير خالد ليسانس شرعيات.

استادان فاکولته انجنيری

 1. محترم پوهنوال دكتور عبدالسلام ظفری استاد  جيولوجی و معدن پولیتخیک کابل.
 2. محترم پوهنمل عبدالمالك هموار استاد دیپارتمنت ( كيميا ).
 3. محترم پوهنيار مرزا محمد
 4. محترم انجینیر عطا محمد صافی استاد دیپارتمنت سول
 5. محترم انجینير تاج محمد
 6. محترم انجینیر محمد قيوم استاد دیپارتمنت برق
 7. محترم انجینیر احمد فواد استاد دیپارتمنت سول
 8. محترم انجینیر عبدالمتعال مبشر استاد دیپارتمنت سول

استادان دانشکدۀ طب

 1. محترم داكتر عبدالواسع رنجبر استاد سابق اكادمی علوم طبی
 2. محترم داكتر نجم الدين جلال استاد سابق پوهنتون كابل.
 3. محترم داكتر مرزا محمد رجا
 4. محترم داكتر عبدالرب كوهستانی
 5. محترم داكتر فيروز الدين
 6. محترم داكتر عبدالله نصرت
 7. محترم عبدالقادر
 8. محترم داكتر محمد شاكر
 9. محترم داکتر عبدالوحيد

 استادان دانشکدۀ  زراعت

 1. محترم پوهنمل داكتر محمد نعيم شريف استاد سابق پوهنحئی زراعت پوهنتون كابل .
 2. محترم استاد رسول داد خان  استاد  رياضی.
 3. محترم محمد نسيم (‌ انگليسی )
 4. محترم مولانا حسن الماب برهان استاد ثقافت اسلامی.

استادان دانشکدۀ حقوق و علوم سياسی

 1. محترم بسم الله متين (‌ ماستر حقوق )
 2. محترم عبدالرب بهادر امريان
 3. محترم سيف الله ضيایی (‌ حقوق )
 4. محترم ولی احمد عاصم ( حقوق )
 5. محترم محمد طاهر ( حقوق )

 استادان دانشکدۀ  تعليم و تربيه

 1. محترم استاد عبدالصبور فريد ( تاريخ )
 2. محترم استاد عبدالحبيب حامی ( روان شناسی )
 3. محترم عبد المحفوظ (‌ رياضی )
 4. محترم استاد معراج الدين ( رياضی )
 5. محترم استاد فاضل پويش بقايی ( دری )
 6. محترم نور الحق خرسند ( پشتو )
 7. محترم استاد محمد ملا (‌ بيولوژی )
 8. محترم استاد بلوچ ( رياضی)
 9. محترم استاد گل محمد ( رياضی)
 10. محترم استاد عبدالظاهر ( كيميا )
 11. محترم محمد مراد ( جغرافيه )
 12. محترم مومند ( پشتو )
 13. محترم محمد حنيف قسيم ( تعليم و تربيه )
 14. محترم استاد نبی داد خان ( فزيك )

بايد متذكر شد كه محترم محمد يونس قانونی كه در آن وقت به حيث مسوول امور ولايات ايفای وظيفه مي نمود، از كار دانشگاه نظارت داشته و مشوق خوب بودند.

محترم استاد سياف كه در آن وقت در منطقه حضور داشت، دانشگاه را در قسمت تشكيلات، قوانين و لوايح رهنمایی می نمود و برعلاوه، روی اصوليت و در نظر گرفتن معيارها تاكيد داشت.

بنابر آن فيصله چنان بود كه دانشگاه تشكيلات خود را مطابق يك دانشگاه معياری ساخته طبق شرايط و امكانات، آن را وقتآ فوقتآ و به شکل تدریجی فعال سازد.

تشكيلات ذيل برای بخش های اداری، علمی، محصلان، مجالس و كميته های دانشگاه مد نظر گرفته شده بود:

 

 

 

تشكيلات پوهنتون البیرونی

 

شوراها و مجالس

 1. شورای علمی پوهنتون
 2. مجلس اداری
 3. مجلس روئسا كه در حالات استثنایی وظايف شورای علمی را نيز انجام ميداد
 4. مجالس دانشکده ها
 5. مجالس ديپارتمنت ها
 6. پروگرام های فرهنگی و سپورتی ( به اشتراك يك عده مديران دانشگاه )

كميته های پوهنتون

 1. كميتۀ تقرر و ترفيعات علمی
 2. كميتۀ  تثبيت ديپلوم ها و معادلت شهادت نامه ها

همچنان فيصله چنان بود كه استادان بايد طبق معيار های دانشگاهی به حيث استاد پذيرفته شوند و هيچگاه خلاف اصول و معيارات اکادمیک كسی به حيث استاد شامل كادر علمی نگردد و همچنان در بست های معاونيت ها و رياست های دانشکده ها فيصله چنان بود كه تا زمانيكه اشخاص واجد شرايط پيدا نشود، سرپرست ها ايفای وظيفه نمايند.

نصاب درسی

در آن وقت فيصله شد كه پوهنتون البيرونی عجالتآ از نصاب درسی پوهنتون كابل پيروی نموده، برنامه های خود را  مطابق آن عيار نمايد.

متاسفانه در جريان اولين امتحان سمستر، طالبان به منطقه حمله نموده و دانشگاه تعطيل شد. بعد از آزادی مجدد منطقه در تعميرات دانشگاه مهاجرين جابجا شده بودند و امكان بازگشایی آن ممکن نبود (‌ اسد 1378 ).

خوشبختانه در سال 1379 دانشکدۀ شرعيات و در سرطان 1380 ساير دانشکده ها مجددآ به فعاليت آغاز نمودند، به استثنای دانشکدۀ تعليم و تربيه كه بخاطر عدم مراجعه محصلان تا سال 1389 بحالت راکد باقی ماند.

بعد از حوادث نهم و يازدهم سپتمبر كه اوضاع سياسی افغانستان تغيير نمود و ادارۀ  موقت به ميان آمد، پوهنتون البيرونی رسمآ در چوكات وزارت تحصيلات عالی تسجيل گرديد و بعد از آن فعاليت های خود را طبق قوانين مملكت و لوايح وزارت تحصيلات عالی به پيش ميبرد که اعضای اولین شورای علمی پوهنتون را با اجندای آن ذیلا مشاهده می کنید:

 

 

 

روسای پوهنتون البيرونی از آغاز تا کنون

 1. پوهنمل عبدالمالک هموار از 1377 الی جدی 1380
 2. پوهیالی عبدالرافع عليمی از دلو 1380 الی ميزان 1382
 3. پوهاند رسول رهين از ميزان 1382 الی اسد 1383
 4. پوهنمل عبدالاحد خالقی از اسد 1383  الی  اسد 1384
 5. پوهنیار محب بارش از اسد 1384 الی حمل 1386
 6. پوهنيار شمس الحق کاشفی از حمل 1386 الی دلو 1387
 7. پوهنوال عبدالرشيد عزيز از دلو 1387 الی اسد 1391
 8. پوهنوال داکتر محمد فريد برنايار از اسد 1391 الی اکنون.

 

 

 

 

                                 Abstract of Articles

Pohanwal, M. N. SHAREEF (PhD)

Dep. of Animal Science, Faculty of Agriculture, Alberoni University

 

Chemical Analysis of Some Local Feeds and Foods

Abstract

27 different samples of local feeds and foods were used in study to determine chemical compositions and nutrient contents of them which are available for poultry and farm animals in Afghanistan.

All samples were analyzed according to Standard Association of Official Agriculture Chemist methods of Analysis (AOAC).

This study showed that most of the feed stuffs were high in ash contents. In general there were some mark differences with other nutrient contents of the feeds. All chemical analysis has been done at the Nutritional Research Laboratory Department of Animal Science, faculty of Agriculture Kabul University (1981).

The result of this study suggests the need for expended researches in chemical analysis of feeds and foods and studies to further evaluate the stuffs of them.

 

 

 

 

 

 

Pohnmal, A. M. HAMWAR

Dep. Of Chemistry, Faculty of Education, Alberoni University

 

Acid Rain and its Affect on Life Environment

Abstract

Acid rain results from the deposition of airborne acidic pollutants (SO2&NOx) on land and in bodies of water.

In this paper the following questions are answered: what exactly is acid rain? What makes rain acidic? How acidic is the rain?

Affections from the air pollution (especially acid rain) are a calamity that the human societies in most countries in the world are suffered from it. Fortunately In our country we have the potential of alternate energy sources, who does not make air pollution. I wanted to write this paper about the acid rain and its causes on the life environment to attract the attention of scholars in this issue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohnmal, A. AMIRIAN

Faculty of Law & Political Sceince, Alberoni University

 

Toward Elections

Abstract

Human have a social life. They have the same rights and duties according to the law. One of these rights is “The Right to Vote”. The Right to Vote means to choose and to be chosen. This also means to participate in the elections that conclude one of the basic principles of democracy.

The history of elections specify that in the beginning “The Right to Vote” was limit to some specific group of people based on their social and political position, property, tribe, ethnic, sex and other priorities. So, Most of the citizen’s especially poor people, minorities and women were deprived of this right.

By development of the democratic regimes and generalization of the elections “The Right to Vote” became public. Currently most of the countries have included this right for their citizens in their constitutions and have supported it.

Therefore, elections have legitimated the governments, insured the participation of the people in the national and political decisions and paved the way for stability and development of the countries.

 

 

 

 

 

 

Pohanmal, M. Dawod Nabeel

Faculty of Jornalism, Alberoni University

 

Tha Theoretical Events of Medias and Society

Abstract

The mass media as a modern phenomenon has take place in recent century includes Politics, socials, culture, economics and etc. on focus of its importance all communities across the globe have made this commitment paying more care for making it well developed and globalized. In this commitment there are special places for all liberties that can make trust and comfort individually, and lead towards prosperous.

Here, my efforts, to explore the word Mass media, background, effects, links with receivers, and future flashes, that will draw a comprehensive sketch and cover all points which are  necessary, this is not only  for those how are needy,  this is for all how want to look by keen eyes to around.  The importance of mass media is obvious, pay care for it is paying care about generations, this point highlighted for third world countries more, like here, In Afghanistan though tons of challenges, and troubles, still we can look with scene of hope to field of mass media.  All this has described here if there is a name of challenge so beside that there is a possible solution for, and this is a point which has made this article impressive and ease, for broad use.

 

 

 

 

 

Pohanmal, M. Dawod Nabeel

Faculty of Jornalism, Alberoni University

 

 

Challengs toward Freedom of Expression in Afghanistan

Abstract

In recent world, the mass media (pictures, voices, and pages) has made value, hope and color for our days. The words of this millennium are:  Cyber life, connections and science.

 The era’s theme totally changed, as in every dimension there is a smell of technology and taste of human thoughts, if we are about the peak of civilization if we owed the super minds, or rolling on nature, must think of being indebted with mass media.

As per claimed the mass media isn’t a part of life, it’s the vital necessity. Mass media has became an internal part of daily routine, cannot be separated of it, particularly for the urban people. Our values and way of life in the society in this information era are strongly influenced by the mass media.

   ” In every side, mass media is the powerful tool in order filling out all the gaps with, eg: educational, agriculture, health in public awareness purposes” researcher says. Also the extensity of connections, commerce, industry and globalization need the collaboration of mass media.

In this text, the first concept is what the mass media is, and which areas of life have been covered by.  In second the position of mass media roll inside community, and in third the cooperation and collaboration between people and mass media with observing all the journalistic aspects.

 

 

Owner and Founder: Alberoni University

Manager: Professor M. N. Shareef (PhD)

Chief Editor: Lecturer M. D. Nabeel

Editor: Lecturer Professor M. Y. Rahil

Volum :(                  )

 

Aditorial Board

 • Professor Dr. Farid Barnayar
 • Professor Dr. M. Naim Shareef (PhD)
 • Professor Dr. M. Marof Nadim
 • Professor Dr. M. Hosin Yamin
 • Professor Dr. M. Maqsod Joya
 • Lecturer Dr. A. Rafe Alime (PhD)
 • Lecturer A. Malek Hamwar
 • Lecturer Dr. Najibulla Shafaq (PhD)
 • Lecturer  M. D. Nabeel

First year, first Issue, spring, 2015

Address: Kapisa Province, First District Kohistan, Alberoni University

Contact: 0799181883

Website: www.au.edu.af