تماس با ما

آدرس:                  پوهنتون البیرونی

                        جوار فابریکه نساجی گلبهار-حصه اول کوهستان- کاپیسا- افغانستان

ساعات کار:         شنبه الي پنجشنبه   8:00 صبح- 4:30 بعد از ظهر

شماره هاي تماس:  

----------------------------

ریاست پوهنتون:

پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار

 

 

 

 

 

 

لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي  chancellor@au.edu.afو شماره تليفون    316470 799  0093 تماس گيريد.

----------------------------

معاونیت علمی :

پوهاند دکتور محمد نعیم شریف

 

 

 

 

 

 

لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي  vc.academic@au.edu.afوشماره تليفون 0093(0)799 181883 تماس حاصل نماييد.

----------------------------

معاونیت محصلان :

پوهنیار شمس الله هاید

 

 

 

 

 

 

 لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي  vc.students@au.edu.af و شماره تليفون 0093(0)700 083715 تماس حاصل نماييد.

----------------------------

معاونیت اداری و مالی :

پوهنیار دوکتور عبدالقهار مسرور

 

 

 

 

 

 

 لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي  vc.admin@au.edu.af و شماره تليفون 0093(0)700 083715 تماس حاصل نماييد.

----------------------------

مسول کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات پوهنتون:

پوهنیار انجنیر جواد احمد حقبین

 

 

 

 

 

 

 لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي  jawad.haqbeen@au.edu.af و شماره تليفون 0093(0)791 495992 تماس حاصل نماييد.

براي نظريات در رابطه به مديريت وب سايت: لطفاً از طريق آدرس الکترونيکي info@au.edu.af و شماره تليفون 0093(0)791 495992 تماس گيريد.