پوهاند داکتر محمد نعیم شریف

پوهنتون معاونیت علمی

پوهاند داکتر محمد نعیم "شریف" درسال 1336 هجری خورشيدی در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولايت کاپیسا متولد شد. او تعليمات ابتدايی و متوسط خويش را در لیسه محمد طاهر شهید – ولایت کاپیسا، دوره بکلوریا را در لیسه ابن سینا - کابل به پايان رسانید و در بين سالهای 1355 – 1358 توانست دیپلوم  BSc خود را از فاكولته زراعت پوهنتون کابل در بخش علوم حیوانی اخذ نمايد. موصوف بین سالهای 1361 – 1367 توانست دیپلوم MSc و دیپلوم PhD را از انستیتوت زوتخنیک و وترنری – ستارازگورا کشور بلغاریا در بخش تغذیه حیوانی و کیمیای حیاتی بدست آورد.

وظايف رسمی:

 1. استاد پوهنخی زراعت پوهنتون ننگرهار( 1358 – 1361)
 2. مدیر عمومی کادر ها در وزارت تحصیلات عالی ( 1367 – 1368)
 3. استاد پوهنخی زراعت پوهنتون اسلامی ( 1370 – 1373)
 4. استاد پوهنخی زراعت پوهنتون کابل ( 1373 – 1376)
 5. استاد پوهنخی زراعت پوهنتون تخار ( 1375 - طور خدمتی)  
 6.  رئیس دانشکده زراعت پوهنتون البیرونی ( 1378- 1387)
 7. معاون علمی و رئیس دانشکده زراعت پوهنتون البیرونی ( 1380 – 1382)
 8. معاون علمی و رئیس دانشکده زراعت پوهنتون البیرونی ( 1384 – 1387)
 9.  معاون علمی پوهنتون البیرونی ( 1391 تا ... )
 10. آمر دیپارتمنت علوم حیوانی ( 1380 تا ... )
 11. رئیس کمیته ترفیعات علمی و کمیته تقرر پوهنتون البیرونی طی چند دوره
 12. مدیر مسوول مجله علمی، تحقیقی البیرونی ( 1391  تا ... )
 13. رئیس کمیته تضمین کیفیت و ارزیابی خودی پوهنتون البیرونی ( 1391 تا ... )
 14. عضو شورای علمی دانشکده زراعت پوهنتون البیرونی ( 1378 تا ... )
 15. رئیس کمیته تحقیقات و نشرات پوهنتون البیرونی ( 1392 تا ... )
 16. معاون علمی و سرپرست دانشکده اقتصاد پوهنتون البیرونی ( 1391 تا ... )
 17. عضو شورای علمی پوهنتون البیرونی ( 1378 تا ... )

آثار علمی و مقالات:

 1. ترجمه کتاب درسی  (پرنده های خانگی)
 2. تآلیف کتاب درسی (تغذیه حیوانی)
 3. تآلیف کتاب درسی (کیمیای حیاتی)
 4.  تجزیهٌ کیمیاوی یک عده از مواد خوراکی ( اثر تحقیقی)
 5. تجزیهٌ کیمیاوی یک عده از مواد خوراکی حیوانی( اثر تحقیقی)
 6. وظیفه و نیازمندی آب
 7. انواع شحم و کاربوهایدریت در غذا
 8.  تحقیق بالای تاٌثیر گزاری مشنگ منحیث بخشی از ترکیبات غذائی مرغ برایلر(Broiler)(اثر تحقیقی)
 9.  مشنگ منحیث جزء از ترکیبات خوراکه برای چوچه مرغ های بریانی( اثر تحقیقی)

 

10- Дисертация (PhD).

11- PEAS AS A COMPONENT OF FEED MIXTURES FOR BROILER CHICKENS.

12- A STUDY ON EFFECTIVENESS OF PEAS AS COMPONENT OF BROILER CHICK FEED MIXTURES. 

13- A STUDY ON CHICK PEA EFFICTIVENESS AS PROTEIN FEED FOR BROILER CHICKENS.

14- CHICK PEA AS A PROTEIN FEED FOR BROILER CHICKENS.

15- A STUDY ON BROAD BEAN EFFECTIVITY AS COMPONENT OF FEED MIXTURES FOR BROILER CHICKENS.

                                                   16- Птицевьдство В Афганистан.

17- Сравнително Проучване Вьрху Ефективността на Граха, Нахута и Ъаклата Като Компонент на Фуражни Смески за Пилета Ъройлери.

 

فعاليت های علمی:

 1. تدريس مضمون کیمیای حیاتی، غذا و تغذیه، تغذیه حیوانی، مرغ داری، نسلگیری حیوانی، نباتات عمومی، طرح تجارب علمی، فزیولوژی تکثیری، پشم و قره قل، مبادی مالداری، وراثت، مایکروبیولوژی، لبنیات در دانشکده زراعت ( پوهنتون البیرونی، پوهنتون ننگرهار، پوهنتون اسلامی، پوهنتون کابل و پوهنتون تخار)
 2. تدريس مضمون بیولوژی عمومی و کیمیای حیاتی در دانشکده طب – پوهنتون البیرونی(طور افتخاری)
 3. تدريس مضمون بیولوژی عمومی، وراثت و کیمیای حیاتی در دانشکده تعلیم و تربیه – پوهنتون البیرونی(طور افتخاری)
 4. تدریس مضمون بیولوژی عمومی و کیمیای حیاتی در پوهنتون پروان(طور افتخاری)
 5. تدریس مضمون بیولوژی عمومی و کیمیای حیاتی در تربیه معلم - کاپیسا(طور افتخاری)
 6. تدریس مضمون بیولوژی در یکتعداد از لیسه های ذکور و لیسه های اناث در ولایت کاپیسا(طور افتخاری)

سفرهای خارجی:

 1. بلغاریا، رومانیا، ماسکو، کیف، هند، بلجیم، جاپان، پاکستان، ایران، ازبکستان

اشتراك در كنفرانس ها:

 1. اشتراك در چندین سيمينار، مقام وزارت تحصيلات عالي
 2. اشتراك در چندین ورکشاپ، مقام وزارت تحصیلات عالی
 3. اشتراك در چندين كنفرانس IT، مقام وزارت تحصیلات عالی
 4. اشتراک در چندین ورکشاپ، پوهنتون کابل
 5. اشتراک در ورکشاپ آموزشی، پوهنتون پشاور- پاکستان
 6. اشتراک در کنفرانس علمی، هیروشیما- جاپان
 7. اشتراک در کنفرانس علمی، مرکز ناتو- بلجیم
 8. اشتراک در ورکشاپ آموزشی، بنگلور- هند
 9. منحیث استاد راهنما جهت تربیه کادر های جوان در پوهنتون البیرونی
 10. اشتراك فعال در تمام كنفرانس ها، سيمينارها، ورکشاپ ها و دفاع ديپلوم محصلان، كميته ترفيعات علمی، کمیته تقرر و انفکاک، بورد اجرائیه پوهنتون ، شورای علمی پوهنتون، كميسيون نظم و دسپلين پوهنتون، کمیته امتحانات پوهنتون
 11.  اشتراك در كورس آموزشی كمپيوتر توسط متخصصين کوریائی، پوهنتون البیرونی

به اساس پیشنهاد شماره (139) مورخ 5/4/1392 مقام وزارت تحصیلات عالی و حکم شماره (2334 ) 12/ 4/ 1392 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، پوهنوال داکتر محمد نعیم "شریف"، به صفت معاون علمی پوهنتون البیرونی مقرر شدند، و در ضمن از امور دانشکده اقتصاد نیز سرپرستی می کنند. موصوف منحیث آمر دیپارتمنت علوم حیوانی نیز وظیفه دارند.