پوهیالی انجنیر حمید فقیرزاده

پوهیالی انجنیر حمید فقیرزاده