پوهیالی انجنیر سید شعیب قمر

کادر علمی پوهنځی انجنیری

پوهیالی سید شعیب قمر درسال 1369 هجری خورشيدی در ولسوالی ورسج ولایت تخار متولد شده. او تعليمات ابتدايی ، متوسط و بکلوریا خويش را در لیسه سید عبدالله  شهید – ولایت تخار،  به پايان رسانید و در بين سالهای1387 الی 1391 هجری خورشیدی توانست مدرک لسانس (BSc) خود را از دانشکده انجنیری دانشگاه البیرونی در رشته مهندسی عمران اخذ نمايد. موصوف بعد از سبری نمودن امتحان رقابتی به تاریخ 11/12/1391 شامل کدر علمی رشته مهندسی عمران دانشکده انجنیری گردید .

استاد همین اکنون مصروف فراگیری برنامه تحصیلی ماستری خود در کشور هندوستان میباشد

Tel:  +92 (0)

Mail: shuaib.qammer@au.edu.af

 

 

وظايف رسمی:

  1. استاد دانشکده انجنیری دانشگاه البیرونی  (1392 تا ...)
  2. عضو کمیته امتحانات دانشکده انجنیری    (1393)
  3. عضو کمیته ارزیابی خودی و تضمین کیفیت دانشکده انجنیری (1393)

آثار علمی و مقالات:

--------

 

فعاليت های علمی:

  1. تدریس مضمون مقاومت مصالح در دانشکده انجنیری
  2. تدریس مضمون انجنیری زلزله در دانشکده انجنیری
  3. تدریس مضمون آهن کانکریت II در دانشکده انجنیری
  4. تدریس مضمون ریاضی عالی در دانشکده انجنیری

سفرهای خارجی:

  1. هندوستان