معرفی انجمن

معرفی انجمن

انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه البیرونی در سال ۱۳۹۵، به همت مسئولين وقت کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات دانشگاه البیرونی و با همراهي عده‌اي از فارغ‌التحصيلان به منظور ایجاد شبکه فنی و برقراري و تقويت پيوند ميان فارغ التحصيلان دانشگاه البیرونی با يكديگر از يك طرف و بين فارغ‌التحصيلان و دانشگاه از طرف ديگر پايه گذاري گردید.   کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات دانشگاه البیرونی کوشش مینماید تا امر دفتري در دانشگاه به نام "دفتر ارتباط با فارغ­التحصيلان و اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان"  را گرفته و زمینه موثری را برای ایجاد شبکه های موثر تهداب گزاری کند. 

 

 اهداف انجمن تشکیل تقویت شبکه ارتباطی میان هزاران فارغ التحصيل که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند، می باشد که در نتیجه آن زمينه مناسبي براي تبادل اطلاعات، تجربيات و همكاري هاي مشترك بین فارغ التحصيلان دانشگاه البیرونی  فراهم مي شود.  با تحکیم ارتباط فارغ التحصيلان با دانشگاه، بازخورد خروجي هاي دانشگاه در دسترس دانشگاه قرار می گيرد و زمينه ارتباط صنعت با دانشگاه فراهم می گردد. و در ساختاری بزرگتر، تسهيل ارتباط ميان مراكز كار و كارآفريني با فارغ التحصيلان متخصص، موجب گسترش زمينه هاي كسب كار در جامعه می شود. از سوی دیگر فارغ التحصيلان دانشگاه مي توانند با حمايت مالي و معنوي از دانشگاه موجب رشد و توسعه‌ روز افزون دانشگاه شوند و آن را به دانشگاهي ايده آل براي تحصيل فرزندان خود و جامعه تبديل كنند.انجمن نیز با انجام فعاليتهاي اجتماعي به ويژه برنامه‌هاي خانوادگي به رشد فرهنگ اجتماعي فارغ التحصيلان و جامعه كمك مي نماید.

ایمل ادرس انجمن: alumni@au.edu.af

کار های که باید در اینده انجام گردد قرار ذیل اند:

  1. تشکیل نصاب انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه البیرونی حد اقل به پنجاه جمع یک
  2. برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی و تشکیل هيئت مؤسس انجمن و تدوین اساسنامه انجمن و آرم ...
  3. تدویر جلسه هيئت مؤسس  فارغ­ التحصيلان برجسته تشكيل گردد و گروهي جهت تهيه اساسنامه انجمن به تصويب اعضاي هيئت مؤسس برسد. 
  4. بر طبق مفاد اساسنامه هيئت امناء و متعاقباً هيئت اجرايي انجمن انتخاب گردند.
  5.  با هدف افزايش مشاركت فارغ‌التحصيلان، راهکار و روش های موثر طرح گردد
  6. ;کار بالای گرفتن مجوز زمين اهدايي در محوطه دانشگاه برای اعمار تعمیر انجمن

 

با احترام

کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات 

انجمن انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه البیرونی