کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت

 

وظیفه این کمیته بر رسی از امور تدریس و کیفیت آن در سطح دانشگاه است که در جریان یک سیمسترتحصیلی  استادان این دانشگاه  مورد ارزیابی قرار میگیرند.