کمیته صحی

کمیته صحی

ارایه معلومات در مورد حفظ الصحه ومراعات نظافت در محوطه دانشگاه