کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات

کمیته تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات

این کمیته مسولیت نظارت علمی از کارکرد پروژه های معلوماتی و ارتباطات را در سطح پوهنتون عهده دار میباشد و همچنان طرح تدوین ستراتیژی وهمچنان نظارت از تطبیق پلان های تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات را در سطح پوهنتون به پیش میبرد.

رییس کمیته:  

پوهنیار انجینر جواد احمد حقبین

 

معاون کمیته:  

پوهنیار انجینر احمد یاسر

 

اعضای کمیته:

------------ (1) -----------------

پوهیالی انجینر ولید واحدی آز فاکولته انجینری (عضو)

------------ (2) -----------------

پوهیالی ایمل احمد حسین زاد از فاکولته زراعت (عضو)

------------ (3) -----------------

پوهیالی سید آقا سادات از فاکولته تعلیم و تربیه (عضو)

------------ (4) -----------------

پوهیالی فرهاد احمد حقبین از فاکولته حقوق (عضو)

------------ (5) -----------------

پوهیالی دوکتور رستم پور از فاکولته طب (عضو)

 

ایمیل ادرس:  info@au.edu.af